Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Je kunt tijdens de vergadering van de gemeenteraad inspreken op een agendapunt. Je mag dan maximaal 3 minuten spreken. Wil je gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan uiterlijk 6 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Voor het overzicht van de vergaderingen klik je hier.


Voor meer informatie over inspreken vind je hier.

De gemeenteraad maakt keuzes en neemt besluiten over het uit te voeren beleid en de financiële uitgaves van de gemeente. De besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid in de raadscommissievergaderingen. Daar vindt het debat plaats. Vervolgens vindt er een raadsvergadering plaats waarin gestemd gaat worden. Ieder raadslid heeft één stem. Beslissingen worden aangenomen als er een meerderheid van stemmen is. In de bijgevoegde filmpje (klik op link) wordt verder uitgelegd.

De politieke partijen vergaderen elke maandag vanaf 19:30 uur in het stadhuis. De fracties bespreken de agenda's van de komende vergaderingen en spreken over andere belangrijke politieke onderwerpen. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Meld je van tevoren wel even aan bij de fractie(s) die je wilt bezoeken.


Mailadressen politieke partijen:
- info@fractietonnaer.nl (Fractie Tonnaer)
- hoorn@groenlinks.nl (GroenLinks)
- info@hoornlokaal.nl (Hoorn Lokaal)
- info@hetbestevoorhoorn.nl (ÉénHoorn)
- info@hartvanhoorn.nl (Hart van Hoorn)
- nheijne@raad-hoorn.nl (D66)
- info@cda-hoorn.nl (CDA Hoorn)
- fractie@hoorn.christenunie.nl (ChristenUnie)
- fractie@vvdhoorn.nl (VVD Hoorn)
- info@sociaalhoorn.nl (Sociaal Hoorn)
- hoorn@pvda.nl (PvdA-Hoorn)
- bestuur@hoornopeneerlijk.nl (Hoorn Open & Eerlijk)


Informatie van alle raadleden kun je vinden via deze pagina.

De rekenkamer van de gemeente Hoorn helpt de gemeenteraad met het vervullen van de kaderstellende en controlerende taak. Dit doet de rekenkamer door onafhankelijk onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Bij dit onderzoek kan worden:
Teruggekeken: Bereikt de gemeente wat ze wil bereiken? En doet ze wat ze wilde doen?
Vooruitgekeken: Doet de gemeente de juiste dingen? Sluit ze bijvoorbeeld aan bij lokale en landelijke toekomstige ontwikkelingen?
Gekeken of het geld doelmatig en rechtmatig is besteed: Krijgt de gemeente waar voor het uitgegeven geld? En doet ze dat volgens de regels?


Onderzoek
De rekenkamer beoogt door het doen van onderzoek informatie te leveren voor de discussie van de gemeenteraad. Het accent ligt daarbij op het lerende aspect. De rekenkamer kan zelf bepalen welke onderzoeken worden gedaan en hoe dat wordt aangepakt. Er wordt gebruik gemaakt van externe onderzoeksbureaus. Bij de keuze van onderwerpen wordt rekening gehouden met de maatschappelijke relevantie en de actualiteit.


De onderzoeken van de rekenkamer vind je hier.
Kijk hier naar een filmpje over wat een Rekenkamer precies inhoudt: https://vimeo.com/789021593

Je kunt op verschillende manieren meedenken en meepraten in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld door een lid van de gemeenteraad te bellen, mailen of om een afspraak aan te vragen. Je kunt ook inspreken tijdens een vergaderingen, een burgerinitiatief indienen of een brief schrijven aan de gemeenteraad. Let op dat vergaderingen van de raad openbaar zijn en worden gefilmd.


Wil je je stem laten horen of invloed uitoefenen op de mening van de raad? Dan kunt u het volgende doen:
• spreken bij een commissievergadering
• spreken bij een raadsvergadering
• een brief aan de raad sturen
• een burgerinitiatief indienen
• een referendum aanvragen


Voor advies kun je contact opnemen met de griffie.

Je kunt uw stem laten horen en invloed uitoefenen door in te spreken bij een commissievergadering. Je verhaal moet gaan over onderwerpen die in Hoorn spelen. Wil je inspreken? Stuur dan een mail naar griffie@hoorn.nl.


Er zijn verschillende mogelijkheden:
Publieksrondvraag: aan het begin van elke commissievergadering is de publieksrondvraag. Dan kun je raadsleden toespreken over zaken die niet op de agenda staan. Wil je inspreken tijdens deze rondvraag? Neem dan uiterlijk een kwartier voor de vergadering contact op met de griffie. Je mag maximaal 3 minuten spreken.
Inspreken op een agendapunt van de commissie: wil je vóór de discussie van een agendapunt in de commissie jouw standpunt geven? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie. Je mag maximaal 3 minuten spreken.


Meer informatie over inspreken vind je hier.

Met het stellen van vragen controleert de raad het college. Politieke vragen worden schriftelijk aan het college gesteld. Dit zijn zogeheten Artikel 36-vragen. Overige of technische vragen worden doorgaans rechtstreeks aan de ambtenaren gesteld. Via mondelinge vragen, die aan het begin van een raadsvergadering kunnen worden gesteld, kan de raad zich door het college laten informeren over actuele en urgente situaties.

Als u een probleem of vraagstuk onder de politieke aandacht wilt brengen, kun je een officiële ‘Brief aan de raad’ schrijven. 
Dit betekent niet altijd dat de gemeenteraad uitgebreid op de brief ingaat. Het kan ook voorkomen dat het college de brief verder behandelt.  De brief kun je versturen aan de raad via de raadsgriffie: griffie@hoorn.nl.

De orde van de algemene raadscommissie is geregeld in het Reglement van Orde voor de Algemene raadscommissie. Benieuwd wat er in het Reglement van Orde is afgesproken? Je vindt 'm hier.

Heb je een nieuw idee of initiatief voor de stad? Inwoners vanaf 16 jaar kunnen een onderwerp aanmelden voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Het moet hierbij gaan over nieuwe onderwerpen die de raad niet zelf aan de orde brengt of die al een tijd niet aan de orde zijn geweest. Inwoners kunnen vragen om een onderwerp op de agenda te zetten zonder dat zij een concreet voorstel hebben uitgewerkt. Een voorwaarde voor een burgerinitiatief is dat je kunt aantonen dat het onderwerp door minimaal 50 andere inwoners gesteund wordt. De griffie kan je meer informatie geven en helpen bij het aanmelden van het initiatief.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.


Totstandkoming begroting
Al in het voorjaar voor een nieuw begrotingsjaar worden de grote lijnen van de nieuwe begroting aangegeven in de Kadernota. Dit is een belangrijke nota omdat het college hier de prioriteiten aangeeft waar vervolgens de begroting op gebaseerd wordt. De gemeenteraad kan op dat moment nog daadwerkelijk keuzes maken en aangeven waaraan meer of minder moet worden uitgegeven. Vervolgens is het aan het college om deze voorstellen van de raad uit te werken in de begroting die in het najaar wordt behandeld. Tijdens deze begrotingsbehandelingen gaat het vaak om beperkte bijstellingen van de eerder afgesproken kaders.

Om de rol als gemeenteraad te kunnen vervullen, heeft een raadslid verschillende wettelijke instrumenten tot zijn/haar/hen beschikking. 
Voorbeelden daarvan zijn het vragenrecht, het recht om moties en amendementen in te dienen en het recht om een initiatiefvoorstel in te dienen. 
In de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de raad staan de volgende instrumenten voor raadsleden:

 • Budgetrecht
 • Initiatiefrecht
 • Indienen van amendementen
 • Indienen van moties
 • Recht van interpellatie
 • Vragenrecht
 • Inlichtingenplicht van het college
 • Recht van onderzoek
 • Recht op individuele ambtelijke bijstand
  Meer informatie vind je op de website van de VNG.

Met het oog op de transparantie van het lokaal bestuur wordt er door de gemeenteraad van Hoorn normaliter tot actieve openbaarmaking van informatie overgegaan. Deze informatie bevat soms ook privacygevoelige informatie. Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van bestuurders, ambtenaren en burgers. Privacy en de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de gemeenteraad een groot goed en wordt niet voor niets uitgebreid beschermd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeenteraad is bij actief openbaar maken gebonden aan de AVG en daaruit voortvloeiende uitzonderingsgronden van de Woo.


De gemeenteraad heeft in het belang van de gewenste bestuurlijke transparantie en de hierbij in acht te nemen privacyregelgeving een gedragscode opgesteld. Hierin wordt artikelsgewijs aangegeven hoe er door de gemeenteraad rekening wordt gehouden met de privacy van betrokken natuurlijke personen bij de uitvoering van zijn taken.


Je vindt de privacyverklaring van de gemeenteraad hier.

Hoe doet een raadslid zijn werk? In de (gratis) digitale leeromgeving kunnen raadsleden 24/7 informatie ophalen en leren. Maar inwoners kunnen dat ook.


De leeromgeving bevat meer dan honderd opleidingsmodules, speciaal gericht op raadsleden. Er zijn e-learnings, handleidingen, infographics, tips en educatieve filmpjes over onderwerpen die relevant zijn voor het raadswerk.


Zo vind je er een instapcursus gemeenterecht of een uitgebreid stappenplan over wat de Omgevingswet met zich meebrengt. Er is ook een onderverdeling naar de drie klassieke taken van de gemeenteraad: belangenbehartiging, kaderstellen en controleren.


Leerlijnen
In de leeromgeving vind je ook modules geclusterd op thema, de leerlijnen. Deze leerlijnen zijn er:

 • Hoe bereid je je voor op het raadslidmaatschap?
 • De basis als raadslid;
 • Invulling geven aan je rol als raadslid;
 • Recht, integriteit en veiligheid;
 • Vergaderen;
 • Debatteren en onderhandelen;
 • Financiën;
 • Ruimtelijke ordening / Omgevingswet;
 • Sociaal domein / Jeugd;
 • Participatie;
 • Profileren;
 • Energietransitie.
  De digitale leeromgeving is beschikbaar via leeromgeving.raadsleden.nl. 

Voor inwoners
De leeromgeving is gemaakt om raadsleden te helpen hun werk als volksvertegenwoordiger zo goed mogelijk te doen. Maar inwoners kunnen even goed hun voordeel doen met de informatie en kennis die wordt geboden. Dat past ook helemaal bij de overtuiging van de raad van Hoorn: zoveel mogelijk openbaar en samen met de stad.

Als kiesgerechtigde kun je het initiatief nemen om een raadplegend referendum aan te vragen bij de gemeenteraad. Dat kan over vrijwel alle onderwerpen waarover de raad, op voorstel van het college, een besluit genomen heeft.


Er zijn elf uitzonderingen, waarover inwoners geen referendum kunnen aanvragen. Zo kan men geen referendum aanvragen over bestemmingsplannen of het vaststellen van de gemeentelijke belastingen. Wil je weten of jouw onderwerp geschikt is voor het houden van een referendum? Vraag het aan de griffie via griffie@hoorn.nl.

De orde van de gemeenteraad wordt geregeld in het Reglement van Orde voor de gemeenteraad. Benieuwd wat er in het Reglement van Orde is afgesproken? Je vindt 'm hier.