Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

Heeft u een nieuw idee of initiatief voor de stad? Inwoners vanaf 16 jaar kunnen een onderwerp aanmelden voor de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Het moet hierbij gaan over nieuwe onderwerpen die de raad niet zelf aan de orde brengt of die al een tijd niet aan de orde zijn geweest. Inwoners kunnen vragen om een onderwerp op de agenda te zetten zonder dat zij een concreet voorstel hebben uitgewerkt. Een voorwaarde voor een burgerinitiatief is dat u kunt aantonen dat het onderwerp door minimaal 50 andere inwoners gesteund wordt. De griffie kan u meer informatie geven en helpen bij het aanmelden van het initiatief.

https://www.hoorn.nl/burgerinitiatief

De orde van de algemene raadscommissie is geregeld in het Reglement van Orde voor de Algemene raadscommissie.

https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/dda9cde6-0c0c-42ef-b88c-2f9f1ef713b3

Als kiesgerechtigde kunt u het initiatief nemen om een raadplegend referendum aan te vragen bij de gemeenteraad. Dat kan over vrijwel alle onderwerpen waarover de raad, op voorstel van het college, een besluit genomen heeft.

Er zijn elf uitzonderingen, waarover u geen referendum kunt aanvragen. Zo kunt u geen referendum aanvragen over bestemmingsplannen of het vaststellen van de gemeentelijke belastingen. Wilt u weten of uw onderwerp geschikt is voor het houden van een referendum? Vraag het aan de griffie via griffie@hoorn.nl.

https://www.hoorn.nl/referendum

Wilt u uw stem laten horen of invloed uitoefenen op de mening van de raad? Dan kunt u het volgende doen:
• spreken bij een commissievergadering
• spreken bij een raadsvergadering
• een brief aan de raad sturen
• een burgerinitiatief indienen
• een referendum aanvragen

Als u een probleem of vraagstuk onder de politieke aandacht wilt brengen, kunt u een officiële ‘Brief aan de raad’ schrijven. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt dan een voorstel over de afhandeling van uw brief gedaan.
Dit betekent niet altijd dat de gemeenteraad uitgebreid op de brief ingaat. Het kan ook voorkomen dat het college de brief verder behandelt of dat de raadscommissie er over wil discussiëren. In dit laatste geval wordt u als schrijver uitgenodigd. De brief kunt u versturen aan de raad via de raadsgriffie: griffie@hoorn.nl.

https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Hoorn

U kunt uw stem laten horen en invloed uitoefenen door in te spreken bij een commissievergadering. Uw verhaal moet gaan over onderwerpen die in Hoorn spelen. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
• Publieksrondvraag; aan het begin van elke commissievergadering is de publieksrondvraag. Dan kunt u raadsleden toespreken over zaken die niet op de agenda staan. Wilt u inspreken tijdens deze rondvraag? Neem dan uiterlijk een kwartier voor de vergadering contact op met de griffie. U mag maximaal 3 minuten spreken.
• Inspreken op een agendapunt van de commissie: wilt u vóór de discussie van een agendapunt in de commissie uw standpunt geven? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie (zie bijgevoegde link). U mag maximaal 3 minuten spreken.

https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Hoorn

U kunt tijdens de vergadering van de gemeenteraad inspreken op een agendapunt. U mag dan maximaal 3 minuten spreken. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan uiterlijk 6 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie (zie bijgevoegde link).

https://ris2.ibabs.eu/Contact/Index/Hoorn

De orde van de gemeenteraad wordt geregeld in het Reglement van Orde voor de gemeenteraad.

https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/e1cf4cb6-99f7-4193-86ae-6d6f102ee8c5

De gemeenteraad is een openbaar bestuursorgaan en aangeboden informatie wordt in openbaarheid behandeld. De raad heft op grond van de gemeentewet de wettelijke plicht om deze gegevens ter inzage te leggen. Dit is nodig voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van de gemeenteraad.
U dient zich dus bewust te zijn dat uw informatie ook in openbaarheid komt. Indien u informatie vertrouwelijk aan de raad wilt aanbieden moet u dat expliciet aangeven in het betreffende document. Persoonlijke gegevens zullen zo veel als mogelijk uit de documenten worden gehaald indien dat nodig is.

https://www.hoorn.nl/persoonsgegevens

Het is mogelijk om een fractievergadering te bezoeken.
De fracties (raadsleden die gekozen zijn voor een bepaalde politieke groepering of partij) vergaderen elke maandag vanaf 20.00 uur in het stadhuis. De fracties bespreken de agenda's van de raad en de commissies en andere belangrijke politieke onderwerpen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Meldt u zich van tevoren wel even aan bij de fractie.

https://ris2.ibabs.eu/People/Profiles/Hoorn/ed49c9b7-f0ec-476f-a28e-53bdaa25670b

De gemeenteraad maakt keuzes en neemt besluiten over het uit te voeren beleid en de financiën. De besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid in de raadscommissie. Ieder raadslid heeft één stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In de bijgevoegde filmpje (klik op link) wordt dit uitgelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=xUy6ZmCRrM8

De raad beslist hoe het gemeentegeld wordt besteed en stelt daarvoor jaarlijks de begroting vast. Daarnaast heeft de raad ook budgetrecht. De raadsleden beslissen welk bedrag aan welk onderwerp wordt uitgegeven. Tenslotte controleert de raad aan de hand van de jaarrekening het gevoerde beleid van het College; is het geld goed en efficiënt besteed?

https://www.hoorn.nl/Home/Verwijzingen/Producten/begroting

Met het stellen van vragen controleert de raad het College. Politieke vragen worden schriftelijk aan het College gesteld. Feitelijke of technische vragen worden doorgaans rechtstreeks aan de ambtenaren gesteld. Via mondelinge vragen, die aan het begin van een raadsvergadering kunnen worden gesteld, kan de raad zich door het college laten informeren over actuele en urgente situaties.
De schriftelijke politieke vragen (artikel 36) vindt u via bijgevoegde link.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Hoorn/5fef0241-dee7-4ae8-825e-b668bcaea930