Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is de baas van de stad en vertegenwoordigt de bewoners van Hoorn. De gemeenteraad maakt keuzes en neemt besluiten over het uit te voeren beleid en de financiën. De raad controleert of de besluiten goed worden uitgevoerd. De besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid in de raadscommissie. Ieder raadslid heeft één stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.


De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Hoorn. Door te stemmen op een partij kun je invloed uitoefenen op de koers die Hoorn gaat varen.
Hoorn heeft 35 raadsleden.


Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en je kunt deze vergaderingen bijwonen. Vergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en starten meestal om 20.00 uur. In de vergaderkalender vind je de vergaderingen met bijbehorende agenda en documenten.

De algemene raadscommissie adviseert de raad over besluiten die door de gemeenteraad moeten worden genomen. De raadscommisse bespreekt ook het beleid van het college en de uitvoering hiervan. De commissie bestaat uit raadsleden en uit commissieleden (niet-raadsleden, de namen staan op deze pagina opgenomen). Per onderwerp mag maar één woordvoerder de partij vertegenwoordigen. In de commissie wordt niet gestemd. Dat gebeurt in de raad.


Commissievergaderingen vinden plaats op de dinsdag en donderdag. Voor de exacte data en aanvangstijden kun je de agenda inzien via https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/. Je bent welkom om deze vergaderingen bij te wonen.


In de vergaderkalender vind je de vergaderingen en bijbehorende agenda's en documenten.

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie. Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de eerste adviseur voor de gemeenteraad: de raadsgriffier. De raadsgriffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming. Verder adviseren zij gevraagd en ongevraagd. De griffie vormt de schakel tussen de gemeenteraad, het college, inwoners en de ambtelijke organisatie van het college.


Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. Je kunt mailen naar griffie@hoorn.nl of bellen via 0229 252200