Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

Vragenrecht in het RVO van de raad

ID

371

Onderwerp

Vragenrecht in het RVO van de raad

Toelichting

Amendeert het besluit als volgt:
Artikel 36 van het Reglement van Orde van de Raad 2023 wordt als volgt gewijzigd:

 • Aan het einde van het eerste lid wordt toegevoegd: “De vragen dienen kort en duidelijk
  geformuleerd te zijn. Tevens moet elke volzin vragend gesteld worden.”
 • Bij het tweede lid wordt aan de eerste volzin toegevoegd: “, tenzij de vorm niet in lijn is met
  het eerste lid van dit artikel.”
 • Aan lid drie wordt aan het einde toegevoegd: De Griffier is belast met de publicatie elke
  maand van een overzicht van de vragen die langer dan het gestelde termijn op antwoorden
  wachten.
 • Voegt toe in de toelichting:

Toelichting:
In dit artikel wordt geregeld dat schriftelijke vragen die door leden aan het college of burgemeester
worden gesteld geheel vragend van aard zullen zijn. Dit zorgt ervoor dat er geen discussie kan zijn
tussen de vragensteller en de beantwoording over foutieve beantwoording van (politieke) stellingen
die eventueel in de inleiding zijn opgenomen. Als vragen (nog) niet voldoen aan de vormvereisten
van het artikel, krijgt de fractie tijd om ze aan te passen. Dit zorgt er ook voor dat vragen die te lang
op beantwoording moeten wachten publiekelijk kenbaar worden gemaakt door de Griffier via de
website van de gemeenteraad.

Datum

16-5-2023

Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (8.5. Update Reglement van Orde (RvO) voor de Raad 2023 en RvO voor de algemene raadscommissie (ARC) 2023 na wijziging gemeentewet.)
dinsdag 16 mei 19:00 tot 23:00
Raadszaal
Partijen
 • ÉénHoorn
 • GroenLinks
 • VVD
Portefeuillehouder
Status

Aangenomen

Stand van zaken
Datum afgedaan

16-5-2023

Bijlage(s)
Stemmen