Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 12 december 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Jan Nieuwenburg

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling van de raadsagenda van 12 december 2023
 3. 3

 4. 4
  Spreekrecht burgers
 5. 5
  Vragen raadsleden
 6. 6
  Personele besluiten
 7. 6.1

 8. 6.2

 9. 7

 10. 8
  Stand van zaken moties en toezeggingen
 11. 9
  A-agenda (Bespreekpunten)
 12. 9.1

  Het project Vitaal Sportpark Risdam-Noord bestaat onder andere uit een verhuizing van Rugbyclub West-Friesland (RCWF) naar het sportpark. RCWF gaat daar samen met HSV Sport gebruik maken van de te verbouwen clubaccommodatie van HSV Sport. Op 6 februari 2023 hebben HSV Sport en RCWF aan de gemeente bevestigd dat ze samen gaan werken aan de renovatie en verbouwing van de clubaccommodatie, zodat ze daar samen gebruik van kunnen gaan maken. RCWF heeft echter op 2 mei 2023 aangegeven op basis van de huidige opzet toch niet te willen verhuizen naar sportpark Risdam-Noord en kwam met aanvullende eisen. Gezien de raadsbesluiten van 20 april 2021 en 8 februari 2022 is het van belang dat de ontwikkeling van het project ‘Vitaal Sportpark Risdam-Noord’ definitief in 2024 tot uitvoering gaat komen. Dat is noodzakelijk voor een vitaal sportpark, het behoud van georganiseerde sport in Risdam-Noord en het voortbestaan van HSV Sport en RCWF op de (midden)lange termijn.
  In de oorspronkelijke opzet zou RCWF via stichting Sportaccommodatie Kromme Elleboog mede-eigenaar van de sportaccommodatie worden. Door RCWF medegebruiker te laten worden in plaats van mede-eigenaar verandert de positie van RCWF. De gemeente kan daarmee in voldoende mate voldoen aan de nieuwe eisen van RCWF. Om verdere vertraging te voorkomen en de verhuizing onomkeerbaar te maken wordt de gemeenteraad voorgesteld om de overeenkomsten met RCWF op te zeggen.

 13. 9.2

  Het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied heeft van 18 februari tot en met 31 maart 2022 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon een ieder een zienswijze indienen. Over het ontwerpbestemmingsplan zijn 24 zienswijzen ingediend. Deze zijn beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen. De reacties leiden tot aanpassingen in het plan. Er zijn ook enkele (ondergeschikte) ambtshalve aanpassingen van het bestemmingsplan. In de Nota van wijzigingen staan alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan opgesomd. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Stationsgebied gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen en geen exploitatieplan vast te stellen.

  Bijlagen

 14. 9.3

  De financiële verordening is een belangrijk kaderstellend instrument op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. De raad bepaalt hiermee op hoofdlijnen de regels voor het financieel beleid, de financiële organisatie en financieel beheer. De Hoornse verordening is voor het laatst in 2017 vastgesteld. Sindsdien zijn er ontwikkelingen geweest in wet- en regelgeving die vragen om aanpassing van de verordening. De raad wordt geadviseerd de financiële verordening vast te stellen. De verordening treedt, na vaststelling door de raad, met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2023. Hiermee is de verordening van toepassing op alle financiële documenten die na deze datum worden opgesteld.

 15. 9.4

  Elk jaar stelt de raad de belastingverordeningen vast. Conform bestuurlijke wens zijn de belastingenverordeningen 2024 gelijktijdig met de Begroting 2024 aangeboden met uitzondering van de Verordening Afvalstoffenheffing en de Verordening Reclamebelasting. De verordening Reclamebelasting wordt nu gepresenteerd. Voor de bepaling van de tarieven 2024 is uitgegaan dat de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen met de trendmatige indexering van 3,2% stijgen en dat tarieven van leges en retributies kostendekkend zijn.

 16. 10
  B-agenda (Hamerstukken)
 17. 10.1

  Intermaris, Verenigde Huurdersorganisatie De Boog (voortaan VH De Boog) en de gemeente Hoorn hebben de jaarschijf 2024 binnen de kaderprestatieafspraken 2021-2025 opgesteld. Met deze jaarschijf 2024 werken Intermaris, VH De Boog en de gemeente Hoorn aan de uitvoering van de nieuwe “Woonvisie Hoorn 2020-2025 Een nieuwe koers” van de gemeente Hoorn.
  De thema’s van de jaarschijf 2024 zijn en blijven het meer stad worden met een groei van de betaalbare woningvoorraad, het samenwerken aan een energiezuinige woningvoorraad, de huisvesting van senioren en bijzondere doelgroepen en het samenwerken aan evenwichtig opgebouwde, veerkrachtige wijken. Daarbinnen zijn de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voldoende sociale huurwoningen, de energietransitie en klimaatadaptatie, het goed ouder worden, het rondkomen, een woonschool en de leefbaarheid in de wijken belangrijke onderwerpen. Het college van de gemeente Hoorn, Intermaris en VH De Boog geven met deze prestatieafspraken invulling aan de ambities en opgaven in de gemeente Hoorn.

 18. 10.2

  Gemeente Hoorn werkt samen met haar samenwerkingspartners aan een goede gezondheid van haar inwoners. Om dit ook de komende jaren te blijven doen en om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor een lokale gezondheidsnota heeft het college een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid opgesteld. Hierbij is een nieuwe bestuurlijke route bewandeld, waarbij eerst de kaders en vervolgens de kaderinvulling ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Op 16 mei 2023 zijn de kaders door de raad vastgesteld en met deze uitvoeringsnota wordt de kaderinvulling ter vaststelling aangeboden. De opbrengsten van het invullingsproces met de stad (enquêteresultaten en gespreksopbrengsten) zijn in de uitvoeringsnota verwerkt.

 19. 10.3

  Dit agendapunt is rechtstreeks op de raadsagenda geplaatst.


  Elk jaar stelt de raad de verordening Afvalstoffenheffing vast. De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing. De opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang: het ophalen en verwerken van afval door de Huisvuilcentrale (HVC). De gemeente mag niet meer afvalstoffenheffing heffen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt.

 20. 10.4

  Dit agendapunt is rechtstreeks op de raadsagenda geplaatst. 


  Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de raad op 6 juli 2021 de verordening op de Ruimtelijke Adviescommissie Hoorn 2022 (RAC) vastgesteld. Deze zou gelijktijdig met de Omgevingswet inwerkingtreden. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is sindsdien al een aantal keren uitgesteld. Nu de Omgevingswet op 1 januari 2024 daadwerkelijk inwerking treedt, wordt er volop gewerkt aan de voorbereidingen hiervan. Tijdens dit proces is gebleken dat de verordening op enkele punten nog moet worden aangepast. De aanpassingen zijn voornamelijk technische aanpassingen. Daarnaast is er één inhoudelijke wijziging die onbedoeld niet was opgenomen in de eerder vastgestelde verordening: het opnemen van een ambtelijk mandaat voor bepaalde plannen voor gemeentelijke monumenten. Dit mandaat bestaat al onder de huidige regels. De aanpassingen worden aan de raad voorgelegd.

 21. 10.5
  (Geheim) Openen en vaststellen grondexploitatie herontwikkeling Stationsgebied en voorbereidingskosten parkeergarages en traverse (Portefeuillehouder Boomgaars)
 22. 10.6

  Om te zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit en identiteit geborgd worden, is er voor Poort van Hoorn een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het bevat criteria waar de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte aan moeten voldoen. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan heeft ter inzage gelegen. Op het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend.
  Het Beeldkwaliteitsplan Poort van Hoorn was in de conceptversie zo opgebouwd dat het gesplitst kon worden in twee afzonderlijke beeldkwaliteitsplannen, Stationsgebied en Pelmolenpad. Het beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad is reeds vastgesteld. Nu wordt het Beeldkwaliteitsplan Stationsgebied ter vaststelling aangeboden.
  Er zijn enkele ondergeschikte wijzigingen doorgevoerd als gevolg van een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan en de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan.
  In de ‘Nota van wijzigingen Beeldkwaliteitsplan Stationsgebied’ staan de wijzigingen ten opzichte van het concept beeldkwaliteitsplan benoemd.
  Geadviseerd wordt het concept Beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen en het Beeldkwaliteitsplan Stationsgebied onderdeel uit te laten maken van de Welstandsnota Gemeente Hoorn 2020.
  Het beeldkwaliteitsplan Stationsgebied wordt daarmee een formeel toetsingskader voor de Commissie voor Monumenten en Welstand en geeft criteria voor de bebouwing, de inrichting van het openbaar gebied en de samenhang daartussen.

 23. 10.7

  Ten gevolge van de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD Hollands Noorden (GGD) een hogere loonkostenstijging dan begroot. Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 besloten om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig te verhogen voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Omdat het hier over personeelskosten gaat, zijn dit autonome kosten die uitgevoerd moeten worden. Voor Hoorn betekent het voorstel een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage van €224.234.

 24. 10.8

  De starterslening is een belangrijk instrument om mensen met een laag inkomen te helpen aan een koopwoning. Zeker in een tijd van stijgende hypotheekrente is de starterslening van grote betekenis. Het beschikbare geld voor startersleningen is op. Om te kunnen voorzien in de lopende aanvragen, de restant verwachte aanvragen voor 2023 en voor een deel van de aanvragen in 2024 wordt de raad voorgesteld om een aanvullend budget van €3 miljoen beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen minimaal 60 extra startersleningen verstrekt worden.

 25. 10.10

  Als op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt, is het voor gemeenten met rijksmonumenten verplicht een adviescommissie op de omgevingskwaliteit in te stellen. De taken en bevoegdheden van de huidige adviescommissie (commissie voor Monumenten en Welstand) vervallen automatisch op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Het is dus noodzakelijk dat er op 1 januari 2024 een nieuwe commissie is ingesteld. Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad hiervoor de verordening op de Ruimtelijke Adviescommissie (RAC) vastgesteld. Daarbij is ook toegezegd dat er op een later moment een voorstel voor het instellen en benoemen van de leden van deze commissie zou volgen. De voorgestelde leden voldoen met hun deskundigheid aan de gestelde eisen uit de verordening RAC. Voorgesteld wordt een RAC in te stellen en de deskundigen voor een periode van anderhalf jaar te benoemen als lid van de RAC. Er is gekozen voor een periode van anderhalf jaar omdat eind 2024/begin 2025 de verordening op de Ruimtelijke Adviescommissie Hoorn en het functioneren van de commissie worden geëvalueerd.

 26. 10.11

  Het plan Koopvaarder 1 gaat over de transformatie en uitbreiding van het bestaande gebouw naar 26 appartementen. Op 11 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de start van de ruimtelijke procedure door de afgifte van de ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’. Ook is besloten het beeldkwaliteitsplan in procedure te brengen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning is één zienswijze ingediend die door 27 bewoners van het aangrenzende wooncomplex is ondertekend. In deze zienswijze is aangegeven dat met het verhogen van het gebouw Koopvaarder 1 er sprake is van extra schaduwwerking naar een deel van het aangrenzende wooncomplex. Daarnaast hebben de bewoners van acht woningen, in de periode medio november tot eind januari, wanneer de zon schijnt, minder of zelfs geen direct zonlicht meer in hun huis.
  De zienswijze geeft geen aanleiding om het bouwplan aan te passen. De uitleg hierop is te vinden onder de argumenten en bij de beantwoording van de zienswijzen. De beantwoording van de zienswijze is opgenomen in de ‘Nota van zienswijzen Koopvaarder 1’. Geadviseerd wordt om een definitieve 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven, zodat het college de omgevingsvergunning kan verlenen.

 27. 10.12

  Als gemeente zijn we verplicht om alle vastgestelde verordeningen, beleidsregels, aanwijzingsbesluiten en nadere regels (hierna: regelingen) bekend te maken en te publiceren op overheid.nl. Zo zijn alle geldende regelingen te vinden op één plek (https://www.overheid.nl/lokale\_wet\_en\_regelgeving).
  Er zijn nog een aantal oude en/of ongebruikte regelingen gepubliceerd. Deze zijn onbedoeld niet ingetrokken en dat moet nu alsnog gebeuren. Zo houden we een actueel overzicht.

 28. 10.13

  Als gevolg van de wetswijziging Wet decentrale rekenkamers wordt vanaf boekjaar 2023 door het college verantwoording afgelegd over het rechtmatig tot stand komen van baten, lasten en balansmutaties. Dit doet zij door een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert deze verantwoording vervolgens op getrouwheid. Eén van de nieuwe rollen als gevolg van deze wetswijziging is dat de raad jaarlijks het normenkader vaststelt. Op 14 maart 2023 heeft de raad het normenkader 2023 vastgesteld. Doordat het normenkader aan het begin van 2023 is vastgesteld, dient deze aan het eind van het jaar geactualiseerd te worden. Er zijn elf wijzigingen of toevoegingen op het normenkader 2023. Deze wijzigingen betreffen het formeel verwerken van reeds genomen raadsbesluiten in het afgelopen jaar. De wijzigingen zijn heel beperkt en leiden niet tot andere interne controle werkzaamheden. Daarom wordt voorgesteld om het geactualiseerde normenkader rechtmatigheid 2023 vast te stellen.

 29. 10.14

  Elk jaar wordt er een Najaarsbijstelling gemaakt. Doel van de Najaarsbijstelling is zoveel mogelijk budgetten op de juiste hoogte te ramen, zodat er een beter beeld ontstaat van het resultaat in aanloop naar de Jaarrekening 2023.


  Op basis van de bijstellingen in de Najaarsbijstelling 2023 sluit het jaar 2023 met een positief resultaat van € 1.379.446. Dit is hoger dan bij de Kadernota is geschat. Bij de Jaarstukken 2023 is het werkelijke resultaat over 2023 bekend. Dan volgt ook een voorstel voor de bestemming van het resultaat 2023.

 30. 11
  C-agenda (Wilde moties)
 31. 12
  Sluiting