Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 26 september 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Jan Nieuwenburg

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling van de raadsagenda van 26 september 2023
 3. 3

 4. 4
  Spreekrecht burgers
 5. 5

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Maatregelen TikTok en pestgedrag via o.a. mobile devices
 6. 6
  Personele besluiten
 7. 6.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (3), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De raad van de gemeente Hoorn,
  Gelet op het voorstel van de werkgeverscommissie om de heer M. van der Horst aan te wijzen als griffier van Hoorn;
  Gelet op artikel 107 van de Gemeentewet;
  Gelet op de eerdere besluiten van de gemeenteraad over het te volgen protocol en de procedures,


  Besluit, op voorstel van de werkgeverscommissie,
  de heer M. van der Horst met ingang van 1 oktober 2023 aan te wijzen als griffier van
  de gemeente Hoorn.

 8. 6.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (3), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De raad van de gemeente Hoorn,
  Gelet op artikel X 10.2 van de Kieswet;
  Gelet op het burgemeestersbesluit d.d. 31 augustus 2023;
  Gelet op het onderzoek naar de geloofsbrieven;


  Besluit
  om Peter Peerdeman toe te laten als raadslid voor de tijdelijke vervanging wegens ziekte van raadslid
  Aart Ruppert (EénHoorn) gedurende de periode van vrijdag 1 september 2023 en eindigend op donderdag 21 december 2023 na 16 weken, van rechtswege

 9. 6.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (3), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De raad van de gemeente Hoorn,
  Gelet op artikel X 10.2 van de Kieswet;
  Gelet op het burgemeestersbesluit d.d. 31 augustus 2023;
  Gelet op het onderzoek naar de geloofsbrieven;
  Besluit
  om Norbert de Vries toe te laten als raadslid voor de vervanging van raadslid Simon Broersma van Fractie Tonnaer.

 10. 6.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (3), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De raad van de gemeente Hoorn,
  Gelet op artikel X 10.2 van de Kieswet;
  Gelet op het burgemeestersbesluit d.d. 31 augustus 2023;
  Gelet op het onderzoek naar de geloofsbrieven;


  Besluit
  om Willem Kukler toe te laten als raadslid voor de vervanging van raadslid Joyce Beuken van GroenLinks.

 11. 6.5

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  Op verzoek van de fractie D66 te benoemen als lid van de Algemene Raadscommissie:
  - Mevrouw Nadine voor den Dag - Steen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (3), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  Op verzoek van de fractie D66 te benoemen als lid van de Algemene Raadscommissie:
  - Mevrouw Nadine voor den Dag - Steen.

 12. 7

 13. 8
  Stand van zaken moties en toezeggingen
 14. 9
  A-agenda (Bespreekpunten)
 15. 9.1

  Op 11 juli 2023 is het besluit en het amendement aangenomen. Achteraf bleek er een vormfout te zijn en zijn de stemmen gestaakt op het amendement. Er is besloten het  amendement opnieuw in stemming te brengen in de raadsvergadering van 26 september 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (3), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit: 
  te kiezen voor een actieve en integrerende rol als regisseur in de Warmtetransitie. voor het aanleggen van een warmtenet te kiezen voor een publiek warmtebedrijf. om gesprekken en onderhandelingen te voeren met het publiek warmtebedrijf HVC Warmte BV. om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst voor het aanleggen van een warmtenet in die delen van de gemeente Hoorn waar dit tegen laagst maatschappelijke kosten gerealiseerd kan worden Parallel hieraan te onderzoeken wat de consequenties zijn van het investering in een eigen warmtebedrijf, (financieel) meeparticiperen in een warmtebedrijf te samen met HVC en/of investeren in bewonersinitiatieven. En dat voor die andere gebouwen binnen de gemeente niet uitgesloten mag worden dat andere partijen in de toekomst ook leverancier kunnen worden van een warmtenet. Beiden voor te leggen aan de raad ter bespreking en besluitvorming.

  Amendementen

  Onderwerp
  Onderzoek consequenties van een (gemeentelijk) warmtebedrijf in Hoorn
 16. 9.2

  Het skatepark in het Julianapark is toe aan vernieuwing. Het initiatief ‘Update het skatepark’ won op 28 oktober 2021 de initiatievenmarkt. Daarmee bleek er ook een breed draagvlak om het skatepark te vernieuwen. Na de initiatievenmarkt startte het proces om te komen tot een nieuw en groter skatepark voor skaters, steppers en bmx-ers. Gebruikers van het skatepark hebben een duidelijke voorkeur om een nieuw skatepark in het Julianapark te realiseren. Aangezien de huidige skatebaan in het Julianapark ook als centrale skatevoorziening is aangemerkt, zijn drie locaties in het Julianapark door BRO op haalbaarheid onderzocht. Locatie C bij de Nieuwe Wal komt bij alle belanghebbenden als de meest wenselijke locatie naar voren. De vervolgstap richting realisatie kan gezet worden op het moment dat de raad de locatie voor het skatepark aanwijst en het benodigde budget beschikbaar stelt.

  Stemuitslag

  voor 51%
  tegen 49%
  voor
  CDA Hoorn (2), D66 (3), ÉénHoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3)
  tegen
  Christen Unie (1), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Bijlagen

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. Locatie C in het Julianapark, zoals benoemd in het locatieonderzoek van BRO, aan te wijzen als de locatie voor een nieuw skatepark;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 750.000, deze in 20 jaar af te schrijven. De hogere kapitaallasten van € 11.500 te dekken uit de stelpost kapitaallasten grote projecten.
  3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
  4. De huidige locatie van het skatepark om te vormen naar groen;
  5. Het college te verzoeken om te onderzoeken hoe er extra groen kan worden toegevoegd in het Julianapark ter compensatie van het verdwenen groen, en de raad voor het einde van het tweede kwartaal van 2024 te informeren over de voortgang.

  Amendementen

  Onderwerp
  Groenbehoud Julianapark
 17. 9.3

  Het project Vitaal Sportpark Risdam-Noord bestaat onder andere uit een verhuizing van Rugbyclub West-Friesland (RCWF) naar het sportpark. RCWF gaat daar samen met HSV Sport gebruik maken van de te verbouwen clubaccommodatie van HSV Sport. Op 6 februari 2023 hebben HSV Sport en RCWF aan de gemeente bevestigd dat ze samen gaan werken aan de renovatie en verbouwing van de clubaccommodatie, zodat ze daar samen gebruik van kunnen gaan maken. RCWF heeft echter op 2 mei 2023 aangegeven op basis van de huidige opzet toch niet te willen verhuizen naar sportpark Risdam-Noord en kwam met aanvullende eisen. Gezien de raadsbesluiten van 20 april 2021 en 8 februari 2022 is het van belang dat de ontwikkeling van het project ‘Vitaal Sportpark Risdam-Noord’ definitief in 2024 tot uitvoering gaat komen. Dat is noodzakelijk voor een vitaal sportpark, het behoud van georganiseerde sport in Risdam-Noord en het voortbestaan van HSV Sport en RCWF op de (midden)lange termijn.
  In de oorspronkelijke opzet zou RCWF via stichting Sportaccommodatie Kromme Elleboog mede-eigenaar van de sportaccommodatie worden. Door RCWF medegebruiker te laten worden in plaats van mede-eigenaar verandert de positie van RCWF. De gemeente kan daarmee in voldoende mate voldoen aan de nieuwe eisen van RCWF. Om verdere vertraging te voorkomen en de verhuizing onomkeerbaar te maken wordt de gemeenteraad voorgesteld om de overeenkomsten met RCWF op te zeggen.

  Voorgesteld besluit

  Nog niet rijp voor besluitvorming. Besluit zal worden doorgeschoven naar de Raadsvergadering van 12 december 2023.

  Besluit

  Het voorstel zal worden doorgeschoven naar de raad van 12 december 2023.

 18. 10
  B-agenda (Hamerstukken)
 19. 10.1

  Op de Schelphoek is sinds 2013 Oranje Buiten gevestigd. Oranje Buiten heeft in 2013 een tijdelijke vergunning voor 5 jaar gekregen omdat deze niet past in het bestemmingsplan. Deze vergunning is na afloop van de eerste 5 jaar weer met 5 jaar verlengd. Deze laatste vergunning is op 1 april 2023 verlopen.
  Oranje Buiten staat er inmiddels 10 jaar tot tevredenheid van de Hoornse bevolking en de gemeente. Oranje Buiten is populair en wordt goed bezocht. Er is met de aanwezigheid van Oranje Buiten ook meer zicht op Schelphoek. Dit is goed voor de sociale veiligheid. Daarom is het goed als Oranje Buiten blijft bestaan. Oranje Buiten past in het gemeentelijke beleid voor Schelphoek.
  De eigenaar van Oranje Buiten heeft nu een vergunning aangevraagd voor permanenten afwijking van het bestemmingsplan. Voor deze vergunning is een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van de raad nodig.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (3), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. In te stemmen met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor Oranje Buiten op Schelphoek.
  2. Dat in het geval dat er tegen het ontwerpbesluit van de verklaring van geen bedenkingen geen zienswijzen zijn ontvangen, het ontwerpbesluit na afloop van de zienswijzentermijn als definitieve verklaring van geen bedenkingen wordt aangemerkt.

 20. 10.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (3), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;
  gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel hen 229, eerste lid, aanhef enonderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;
  vast te stellen:
  DE EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN
  INVORDERING VAN LEGES 2023 (EERSTE WIJZIGING ALGEMENE
  LEGESVERORDENING 2023)

 21. 10.3

  Door Intermaris en HVC wordt dit najaar gestart met de aanleg van het warmtenet en het verduurzamen van de huurwoningen. Hierna gaat de gemeente de openbare ruimte opknappen. Om direct aan te sluiten op de werkzaamheden van de programmapartners, is het belangrijk dat een aannemer wordt gecontracteerd. Hiervoor is het nodig dat er voldoende uitvoeringskrediet beschikbaar wordt gesteld door de raad.
  Hiervoor heeft de raad in september 2022 het besluit genomen tot een aanpak van de openbare ruimte en de daarvoor benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding. Met een uitgebreid participatieproces met de bewoners en programmapartners is gestart in de eerste buurt Patio, Pergola en Prieel. Hier is een breed gedragen ontwerp uitgekomen om de openbare ruimte op te knappen. Met dit voorstel wordt uitvoeringskrediet gevraagd voor de uitvoering van de kwaliteitsimpuls openbare ruimte van Buurt 1 (Patio, Pergola en Prieel) en Buurt 2 (Groef, Messing en Stijl).

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)
  tegen
  Hart van Hoorn (3), De Realistische Partij (1)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 9.073.600,-- voor de uitvoering kwaliteitsimpuls openbare ruimte in het centrumgebied van de Kersenboogerd Buurt 1 en Buurt
  2 en dit te dekken uit het bij de kadernota 2023 opgenomen budget “Programma Kersenboogerd; stelpost kapitaallasten” en uit de reeds in de begroting opgenomen structurele dekking;
  2. een reserve “Uitvoering Kansen voor de Kersenboogerd” in te stellen en het aan het uitvoeringskrediet gekoppelde geld via deze reserve te laten lopen;
  3. de financiële consequenties horend bij het uitvoeringskrediet te verwerken conform de geheime financiële bijlage;
  4. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen;

 22. 10.4

  Huishoudens die leven van een minimuminkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het komt voor dat een bescheiden som wordt gespaard om onvoorziene uitgaven te dekken. Als het gespaarde bedrag te hoog is dan komt het huishouden niet meer in aanmerking voor kwijtschelding. Het Rijk heeft besloten dat de gemeente de vermogensnorm voor de kwijtschelding mag verruimen. Gezien de armoedeval en de huidige economische omstandigheden is het passend de kwijtschelding zo toegankelijk mogelijk te maken voor huishoudens die leven van een minimuminkomen. Daarom wordt voorgesteld de vermogensnorm voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen conform de nieuwe regeling van het Rijk met maximaal € 2000,00 per leefsituatie te verruimen en vanaf 2023 met terugwerkende kracht toe te passen. De verruiming houdt in dat een huishouden dat voor kwijtschelding in aanmerking komt, vanaf 1 januari 2023 per jaar meer spaargeld mag hebben.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (3), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn;
  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.;
  gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;
  overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
  besluit vast te stellen de: Verordening Kwijtschelding Gemeentelijke belastingen 2023

 23. 10.6

  Het ontwerp bestemmingsplan oude hockeyvelden Nieuwe Steen heeft ter visie gelegen. Er zijn in totaal negen zienswijzen ingediend. Die geven geen aanleiding om het plan aan te passen. Er zijn wel enkele technische wijzigingen. Het bestemmingsplan moet daarom gewijzigd worden vastgesteld door de raad. Daarna is het mogelijk vergunning te verlenen voor de bouw van vier appartementenblokken.

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)
  tegen
  Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (3), De Realistische Partij (1)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. dat er voor de herontwikkeling van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen geen exploitatieplan wordt opgesteld;
  2. kennis te nemen van, en in te stemmen met, de Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan oude hockeyvelden Nieuwe Steen;
  3. het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  4. het beeldkwaliteitsplan onderdeel uit te laten maken van de Welstandsnota Gemeente Hoorn 2020 als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet;
  5. het bestemmingsplan oude hockeyvelden Nieuwe Steen met plan-id NL.IMROPMPM-VA01 als volgt gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen:
  6. in artikel 7.2.1 wordt, onder vernummering van de overige leden, een nieuw lid b toegevoegd, luidend: “b. maximaal 85% van het bouwvlak mag worden benut ten behoeve van de bouw van het hoofdgebouw”;
  7. in artikel 7.2.1. wordt in lid d (na vernummering lid e) de maximale diepte van balkons gesteld op 2,25 m;
  8. de verbeelding van het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  9. in de toelichting van het bestemmingsplan en in de bijlagen bij de toelichting de geactualiseerde akoestische onderzoeken en het geactualiseerde onderzoek luchtkwaliteit op te nemen;
  10. dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruikgemaakt is van een ondergrond ontleend aan de BGT en BRK 2022-10-04.

 24. 10.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (3), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  • begrotingswijziging BWN 1.16, bestaande uit de AWN 4.20 en 4.22 vast te stellen.

 25. 11

  Moties

  Onderwerp
  Motie geen vervolgonderzoek, direct excuses
  Motie Hoorns slavernijverleden-geen punt maar een komma

  Toezeggingen

  Onderwerp
  vervolgonderzoek Slavernijverleden
 26. 12
  Sluiting