Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 19 maart 2024

19:00 - 21:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Diana Dekker
Toelichting

NB:


Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 14 maart 2024 voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:00 - 00:08:14 - Diana Dekker
 2. 2

  00:06:07 - 00:08:14 - Diana Dekker
 3. 3

  00:06:13 - 00:08:14 - Diana Dekker
  00:08:14 - 00:08:52 - Andre van Beusekom
  00:08:52 - 00:10:48 - Diana Dekker
 4. 4

  Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).

  00:09:24 - 00:10:48 - Diana Dekker
 5. 5

  Toelichting:
  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

  00:09:25 - 00:10:48 - Diana Dekker
 6. 5.1

  In 2023 zijn de beleidsvisies actieplan dementie en mantelzorg, het actieplan zorgzame samenleving en het actieprogramma eenzaamheid geëvalueerd door BMC. De evaluatie was noodzakelijk omdat deze beleidsvisies in 2023 zijn afgelopen. De gemeente Hoorn heeft met verschillende uitdagingen te maken die de beleidsthema’s raken: dementie, eenzaamheid en mantelzorg (DEM). Om het beleid op deze thema’s te kunnen borgen en de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moet daarom het bestaande beleid herijkt worden. De evaluatie is hierbij een belangrijke schakel, maar ook de input van de raad is van cruciaal belang. Deze evaluatie wordt daarom nu meningvormend voorgelegd aan de gemeenteraad. De kaders en uitgangspunten die de raad hierbij geeft, dienen als inspiratie voor de herijking. Dit resulteert uiteindelijk in drie nieuwe beleidsprogramma’s voor de thema’s dementie, eenzaamheid en mantelzorg.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Wijkconciërge
  Woonzorgvisie
  00:09:27 - 00:10:48 - Diana Dekker
  00:10:48 - 00:13:08 - Patrick van der Laan
  00:13:08 - 00:15:42 - John Halsema
  00:15:42 - 00:17:39 - Arnica Gortzak
  00:17:39 - 00:20:21 - Ellen van der Knaap
  00:20:21 - 00:22:41 - Norbert de Vries
  00:22:41 - 00:24:52 - Kees Maas
  00:24:52 - 00:25:39 - Ellen van der Knaap
  00:25:39 - 00:27:23 - Wouter de Vries
  00:27:23 - 00:29:51 - Bianca Bos
  00:29:51 - 00:31:36 - Elise van Os
  00:31:36 - 00:34:22 - Jeroen van der Veer
  00:34:22 - 00:36:45 - Youssef Nassiri
  00:36:45 - 00:38:37 - Andre van Beusekom
  00:38:37 - 00:38:47 - Diana Dekker
  00:38:47 - 00:40:40 - Ellen van der Knaap
  00:40:40 - 00:41:17 - Jeroen van der Veer
  00:41:17 - 00:41:44 - Wouter de Vries
  00:41:44 - 00:42:35 - Jeroen van der Veer
  00:42:35 - 00:42:52 - Diana Dekker
  00:42:52 - 00:52:21 - Marjon van der Ven
  00:52:21 - 00:56:19 - Karin Hakhoff
  00:56:19 - 00:57:18 - Marjon van der Ven
  00:57:18 - 00:57:50 - Arnica Gortzak
  00:57:50 - 00:58:51 - Marjon van der Ven
  00:58:51 - 00:59:25 - Arnica Gortzak
  00:59:25 - 01:00:25 - Ellen van der Knaap
  01:00:25 - 01:01:12 - Marjon van der Ven
  01:01:12 - 01:02:22 - Karin Hakhoff
  01:02:22 - 01:03:25 - Ellen van der Knaap
  01:03:25 - 01:04:28 - Elise van Os
  01:04:28 - 01:05:27 - Marjon van der Ven
  01:05:27 - 01:06:07 - Norbert de Vries
  01:06:07 - 01:07:26 - Marjon van der Ven
  01:07:26 - 01:08:13 - Karin Hakhoff
  01:08:13 - 01:09:12 - Diana Dekker
  01:09:12 - 01:15:11 - SCHORSING
 7. 5.2

  Dit agendapunt is van de agenda verwijderd en is verplaatst naar de Algemene Raadscommissie van 23 mei. 


  In 2020 zijn er nieuwe meerjarige kaderprestatieafspraken gemaakt tussen gemeente Hoorn, woningcorporatie Intermaris en Verenigde Huurdersorganisatie De Boog (VH De Boog) voor de periode 2021 tot en met 2025. Elk jaar binnen deze meerjarige kaderprestatieafspraken wordt een jaarschijf opgesteld. Wettelijk gezien is het een collegebevoegdheid om de prestatieafspraken vast te stellen. In de gemeente Hoorn is het gebruikelijk dat de prestatieafspraken vastgesteld worden door de raad. Het college wil de positie van de raad verbeteren door de raad beter en eerder in het proces te betrekken. Het college wil daarnaast de kwaliteit van de uitvoering van de huidige lopende prestatieafspraken verbeteren en de kwaliteit van de nieuw te maken prestatieafspraken verbeteren. Het college stelt voor de kaderprestatieafspraken door de raad te laten vaststellen en de tussenliggende jaarschijven door het college te laten vaststellen. Daarnaast wil het college de cyclus van de prestatieafspraken beter afstemmen op de cyclus van de gemeenteraadsverkiezingen.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max.) 35 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 10 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:


  1. De kaderprestatieafspraken vast te blijven stellen;
  2. De tussenliggende jaarschijven van de prestatieafspraken door het college te laten vaststellen;
  3. Extra contactmomenten in het proces van de prestatieafspraken toe te voegen om de raad beter en eerder te betrekken bij de prestatieafspraken;
  4. Eenmalig de termijn van de huidige kaderprestatieafspraken met een jaar te verlengen tot en met 2026.

 8. 6

  Toelichting:
  voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 9 april 2024.


  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 9. 6.1

  In 2019 is gestart met een pilot om te onderzoeken of de drooglegging aan het einde van de Lappendag (de laatste dag van de kermis in de binnenstad van Hoorn) nog nodig was. Aan het einde van deze pilot is geconcludeerd dat er nog steeds behoefte is aan een drooglegging. De drooglegging, die van 18.00 uur tot 00.00 uur zal gelden, wordt in een nieuw artikel aan de Apv Hoorn toegevoegd. Daarnaast wordt een apart artikel toegevoegd met een verbod voor slijtersbedrijven om geopend te zijn tijdens de drooglegging op Lappendag. Ook wordt het verbod om vanuit winkels, warenhuizen en snackbars tijdens de drooglegging op Lappendag zwak-alcoholhoudende dranken te verkopen uitgebreid zodat dit verbod ook op Koningsdag zal gelden. Tevens is de Model-Apv van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gewijzigd. De Apv van de gemeente Hoorn is gebaseerd op deze Model-Apv van de VNG. Deze wijzigingen worden overgenomen in de Apv van Hoorn.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:


  De voorgestelde wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn (Apv Hoorn) vast te stellen, waarvan de belangrijkste wijzigingen zijn: 
  1. het toevoegen van een artikel waarin het op Lappendag verboden wordt om tussen 18.00 uur en 00.00 uur een horecabedrijf geopend te hebben in het gebied Binnenstad (drooglegging); 
  2. het wijzigen van artikel 2:34d door het verbod om zwak-alcoholhoudende dranken vanuit detailhandel te verkopen uit te breiden zodat deze ziet op zowel Koningsdag als Lappendag in het gebied Binnenstad; 
  3. het toevoegen van een artikel waarin het op Lappendag verboden wordt voor slijterijen om geopend te zijn tussen 18.00 uur en 00.00 uur; 
  4. het toevoegen van een verbod om gevaarlijke voorwerpen op aangewezen plaatsen bij zich te dragen, welk verbod onbedoeld bij de vorige wijziging is verwijderd uit de Apv Hoorn; 
  5. tekstuele aanpassing van een aantal artikelen conform de nieuwe Model-Apv.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Evaluatie lappendag
  01:13:38 - 01:15:11 - SCHORSING
  01:15:11 - 01:16:38 - Diana Dekker
  01:16:38 - 01:17:41 - Niek Heijne
  01:17:41 - 01:18:54 - Renzo van Houten
  01:18:54 - 01:20:27 - Andre van Beusekom
  01:20:27 - 01:21:53 - Mitchel Sluis
  01:21:53 - 01:23:11 - Jessica Visser
  01:23:11 - 01:24:16 - Menno Jas
  01:24:16 - 01:25:39 - Rob Brandhoff
  01:25:39 - 01:26:15 - Mitchel Sluis
  01:26:15 - 01:28:12 - Jeroen van der Veer
  01:28:12 - 01:28:38 - Andre van Beusekom
  01:28:38 - 01:29:02 - Jeroen van der Veer
  01:29:02 - 01:29:29 - Mitchel Sluis
  01:29:29 - 01:30:51 - Jeroen van der Veer
  01:30:51 - 01:31:20 - Arnica Gortzak
  01:31:20 - 01:31:48 - Kees Maas
  01:31:48 - 01:32:38 - Youssef Nassiri
  01:32:38 - 01:33:30 - Marion van der Bijl
  01:33:30 - 01:34:55 - Arnica Gortzak
  01:34:55 - 01:35:45 - Andre van Beusekom
  01:35:45 - 01:36:01 - Arnica Gortzak
  01:36:01 - 01:36:20 - Andre van Beusekom
  01:36:20 - 01:36:32 - Jessica Visser
  01:36:32 - 01:37:03 - Andre van Beusekom
  01:37:03 - 01:37:28 - Diana Dekker
  01:37:28 - 01:42:45 - Jan Nieuwenburg
  01:42:45 - 01:45:49 - Mitchel Sluis
  01:45:49 - 01:47:22 - Jan Nieuwenburg
  01:47:22 - 01:48:52 - Niek Heijne
  01:48:52 - 01:49:25 - Jan Nieuwenburg
  01:49:25 - 01:50:18 - Rob Brandhoff
  01:50:18 - 01:51:10 - Jan Nieuwenburg
  01:51:10 - 01:51:12 - Rob Brandhoff
  01:51:12 - 01:51:55 - Jan Nieuwenburg
  01:51:55 - 01:52:54 - Menno Jas
  01:52:54 - 01:53:31 - Jan Nieuwenburg
  01:53:31 - 01:53:50 - Arnica Gortzak
  01:53:50 - 01:53:54 - Jessica Visser
  01:53:54 - 01:54:05 - Arnica Gortzak
  01:54:05 - 01:55:08 - Jan Nieuwenburg
  01:55:08 - 01:56:03 - Renzo van Houten
  01:56:03 - 01:56:47 - Jessica Visser
  01:56:47 - 01:57:45 - Jan Nieuwenburg
  01:57:45 - 01:58:39 - Andre van Beusekom
  01:58:39 - 01:59:42 - Jan Nieuwenburg
  01:59:42 - 02:00:40 - Andre van Beusekom
  02:00:40 - 02:01:11 - Rob Brandhoff
  02:01:11 - 02:02:25 - Jan Nieuwenburg
  02:02:25 - 02:02:50 - Niek Heijne
  02:02:50 - 02:03:36 - Menno Jas
  02:03:36 - 02:04:48 - Jan Nieuwenburg
  02:04:48 - 02:04:59 - Diana Dekker
  02:04:59 - 02:05:49 - Andre van Beusekom
  02:05:49 - 02:06:27 - Niek Heijne
  02:06:27 - 02:06:51 - Jan Nieuwenburg
  02:06:51 - 02:07:05 - Andre van Beusekom
  02:07:05 - 02:07:31 - Rob Brandhoff
  02:07:31 - 02:08:19 - Diana Dekker
 10. 6.2

  Bestemmingsplan Veegplan 3 brengt wijzigingen aan in geldende ruimtelijke plannen. Het gaat om een kleine correcties in regels en op verbeeldingen (plankaarten) en aanpassingen door gewijzigde wet- en regelgeving. Daarnaast worden vergunde situaties in de bestemmingsplannen verwerkt. Over het ontwerp bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zijn beoordeeld in de Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Veegplan 3. Beide zienswijzen leiden niet tot wijziging van het bestemmingsplan. Er zijn wel enkele (ondergeschikte) technische aanpassingen in het plan. Dit betreft het verwerken van verleende omgevingsvergunningen (Zandsteen 133: het uitoefenen van daghoreca in de commerciële ruimte in de plint en het horecaterras, Boekerij 53: woonbestemming), het toevoegen van het onderdeel ‘Bouwhoogte van een bouwwerk’ aan artikel 2 Wijze van meten, het op de verbeelding toevoegen van de goot- en nokhoogte voor Keern 33 en het corrigeren van een benaming van een aanduiding. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan Veegplan 3 gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:


  1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen overeenkomstig de bijgevoegde Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Veegplan 3;
  2. het bestemmingsplan Veegplan 3 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruikgemaakt is van een ondergrond (ontleend aan de BGT en BRK 2019-08-27);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

 11. 7
  Sluiting - 21:30