Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 23 april 2024

20:00 - 21:45
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Marieke Rijk
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 18 april voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? 
Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:00
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:00
 3. 3
  Vaststellen agenda 23 april 2024 en mededelingen - 20:05
 4. 4
  Rondvraag algemeen - 20:10
 5. 5
  A-agenda - 20:15
 6. 5.1

  De gemeenten, schoolbesturen en kinderopvang zijn verplicht om een periodiek op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren over onderwerpen waar zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dragen. Het betreft het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs, Onderwijshuisvesting en de gemeentelijke nota’s met betrekking tot het jeugdbeleid. Daarnaast dienen het jeugdveld en gemeente minimaal één keer per jaar overleg te hebben over de bestrijding van onderwijsachterstanden. Binnen veel gemeenten worden deze onderwerpen samengevat in een Lokale Educatieve Agenda (LEA). In Hoorn wordt voor een termijn van vier jaar door gemeente, schoolbesturen, kinderopvang en andere betrokkenen in het jeugd/onderwijsveld een LEA opgesteld, waarin opgaven en ambities voor de komende vier jaar staan beschreven. In de bijgaande notitie vindt u de opbrengsten van de LEA 2018 – 2021 en de in samenwerking met de partners in jeugd en- onderwijsveld tot stand gekomen LEA 2024 – 2027.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit: 
  1. De Lokale Educatieve Agenda 2024 – 2027 vast te stellen, met daarbij de evaluatie Lokale Educatieve Agenda 2018 – 2021.

 7. 5.2

  De beleidsnota ‘Sport, spel en bewegen in de openbare ruimte 2024’ is het resultaat van een onderzoek naar de sport-, spel- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte van Hoorn. Hierbij is, samen met inwoners van jong tot oud en relevante professionals en organisaties gekeken naar wat er nu al goed gaat. Ook is gekeken naar wat beter kan op het gebied van de sport-, spel- en beweegruimte. Centraal staat daarbij het streven naar een beweegvriendelijke leefomgeving. Dat is een inclusieve leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. In de beleidsnota zijn ambities en doelen geformuleerd die bijdragen aan deze beweegvriendelijke leefomgeving. Daarbij is gekeken naar bestaande sport-, spel- en beweegplekken, de programmering van activiteiten en de communicatie met bewoners en de integrale en buurtgerichte aanpak vanuit de gemeente. In de uitvoering komt het pakket aan beleidsambities neer op een buurtgerichte, integrale aanpak. Deze aanpak streeft naar kwaliteit boven kwantiteit om zo alle inwoners van de gemeente Hoorn te betrekken bij de beweegvriendelijke leefomgeving.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit: 
  De beleidsnota ‘Sport, spel en bewegen in de openbare ruimte 2024’ vast te stellen en daarmee de daarin opgenomen visie op de sport-, spel- en beweegruimte uit te dragen.

 8. 7
  Sluiting - 21:45