Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 31 januari 2023

19:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Marieke Rijk
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 26 januari voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl)
Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.
wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.
U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.


Link naar de uitzending
https://channel.royalcast.com/hoorn/#!/gemeentehoorn/20230131\_1

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:00
 2. 2
  Publieksrondvraag - 19:00
 3. 3

  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 4. 4
  Rondvraag algemeen - 19:10
 5. 5
  A-agenda - 19:15
 6. 5.1

  Het amendement “Een pilot tijdelijke fietsenstalling in de Binnenstad voor twee jaar” van 9 november 2021 stelt dat er grote behoefte is aan een bewaakte fietsenstalling in de omgeving van Kerkplein /Roode Steen. De volgende doelen zijn benoemd: een veilige openbare ruimte, duidelijkheid waar fietsen gestald kunnen worden en een openbaar toilet.
  Rond Kerkplein en Roode Steen staan op vrijdag- en zaterdagavond op de drukste momenten in totaal tussen de 400 en 470 fietsen geparkeerd. Er zijn ongeveer 70 plekken in rekken voor fietsen. De meeste fietsen staan daarom los geparkeerd. De drukste plekken zijn: op het Kerkplein, langs het Westfries Museum richting Grote Noord en Grote Oost (tussen Roode Steen en Appelsteeg). Om hiervoor een oplossing te bieden heeft de raad opdracht gegeven om een pilot met een bewaakte inpandige fietsenstalling voor een periode van twee jaar te realiseren. Uit een eerste verkenning van de haalbaarheid blijkt dat de middelen hiervoor onvoldoende zijn. Daarnaast heeft het college twijfel over de effectiviteit van een bewaakte stalling. Het college geeft daarom in overweging om het fietsparkeren stapsgewijs te verbeteren. De resultaten van de meningsvormende discussie worden meegenomen in een raadsvoorstel.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  Vragen van het college aan de Algemene Raadscommissie voor de meningsvormende bespreking zijn:


  1. Uit recent onderzoek blijkt dat de beheerde fietsenstalling op de Veemarkt weinig wordt gebruikt. Ook in andere steden worden bewaakte stallingen niet altijd goed gebruikt. Een bewaakte stalling is niet altijd een oplossing voor een fietsparkeerprobleem. Deelt de commissie dit beeld?
  2. Het beschikbare budget van € 150.000 dekt naar schatting de helft van de kosten van huur, verbouwing en inrichting van een pand. De bemensing is hierbij niet meegenomen. Een pilot voor twee jaar inclusief bemensing op de uitgangsavonden kost orde grootte € 500.000. Hoe kijkt de commissie hier tegenaan?
  3. Fietsparkeren kan stapsgewijs verbeterd worden: eerst wrakken opruimen, dan rekken bijplaatsen, spitsvoorzieningen regelen, fietscoaches inzetten, een fietsparkeerverbod, handhaving en als laatste stap een inpandige fietsenstalling. Is de commissie bereid het budget langs deze lijn in te zetten?
  4. Op vrijdag- en zaterdagavond worden veel fietsen op het Kerkplein geparkeerd en de capaciteit is dan onvoldoende. Kan de commissie instemmen met het opheffen van een aantal autoparkeerplaatsen ten gunste fietsparkeerplaatsen? Of kan de commissie instemmen met een ‘pop up' spitsvoorziening, waarbij alleen op vrijdag- en zaterdagavond autoparkeerplaatsen worden gebruikt voor het parkeren van fietsen?

 7. 5.2

  WerkSaam Westfriesland (verder in het voorstel aangeduid als WerkSaam) vraagt de gemeenteraden om een zienswijze af te geven op de conceptkadernota 2024 van WerkSaam. Deze nota vormt de basis voor de programmabegroting 2024. In de kadernota staat dat WerkSaam in 2024 aan de slag gaat met de uitvoering van gewijzigde wet- en regelgeving. Het gaat hier om wijzigingen in de Participatiewet en de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Warns). Naast bestaand beleid ziet WerkSaam dat de doelgroep verandert. Daardoor is extra aandacht en inzet op ontwikkeling, begeleiding en nazorg nodig. WerkSaam blijft in 2024 inzetten op dóórontwikkeling en verbetering van dienstverlening. In 2024 worden regionaal nieuwe (financiële) afspraken gemaakt over de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Er geldt namelijk vanaf 2025 een nieuwe financieringssystematiek. WerkSaam gaat uit van de financiële uitgangspunten van de Regietafel Noord-Holland Noord. Hierin staat regels waar gemeenschappelijke regelingen aan moeten voldoen. Dit leidt voor Hoorn tot een nadeel van € 681.000 in 2023.
  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven op de concept kadernota 2024.
  Daarnaast moeten gemeenteraden voor 15 maart 2023 aangeven welk deel van het participatiebudget in 2024 wordt overdragen aan WerkSaam. Voorgesteld wordt om in 2024 € 3.205.852 van het participatiebudget over te dragen aan WerkSaam. Van het participatiebudget is er 5% structureel ingeboekt als bezuiniging. Het overige budget is ‘couleur locale’ en kan de gemeente naar eigen inzicht en behoefte inzetten. Hieruit worden de participatiecoaches betaald.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Een positieve zienswijze af te geven op de conceptkadernota 2024 van WerkSaam Westfriesland.
  2. In 2024 een budget van € 3.205.852 beschikbaar te stellen voor Participatie onderdeel reïntegratie en over te dragen aan WerkSaam Westfriesland.
  3. De financiële consequenties te verwerken in de kadernota 2023 van de gemeente Hoorn.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Evaluatie participatiecoaches
  Informatie overgebleven couleur locale gelden
 8. 5.3

  In opvolging van het eerder vastgestelde Westfriese beleidskader jeugd is het regionale beleidskader Zorg voor de Jeugd 2022-2026 opgesteld. Dit beleid biedt de benodigde kaders om te komen tot een concreet uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt door de colleges vastgesteld en draagt bij aan het behalen van de gewenste resultaten rondom het verbeteren en versterken van het jeugddomein binnen de regio Westfriesland. Het doel is dat iedere jeugdige in de regio veilig en gezond opgroeit, talenten kan ontwikkelen en naar vermogen participeert in de samenleving. De speerpunten in dit beleidskader richten zich op normaliseren, voorkomen van problematiek waar het kan, beschermen waar het moet en het realiseren van een dekkend en samenhangend jeugdzorgaanbod in de regio Westfriesland. Deze speerpunten zijn ook verwerkt in de 'beleidsuitgangspunten inkoop jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning 2024 en verder', zodat deze doelstellingen geborgd zijn binnen de nieuwe inkoop jeugdhulp.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd om de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:
  Het regionaal beleidskader 'Zorg voor de Jeugd 2022-2026' vast te stellen met als drie belangrijkste speerpunten:

  • Normaliseren wordt de norm;
  • Voorkomen wanneer dat kan, beschermen als het moet;
  • Realiseren van een dekkend en samenhangend jeugdzorgaanbod.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informatie Interbestuurlijk Toezicht jeugdhulpregio
  Informeren raad over term 'normaliseren'
 9. 5.4

  Per 1 januari 2024 lopen de regionale overeenkomsten jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) af. Op 14 december 2022 is de raad geïnformeerd over het besluit van de Westfriese colleges over de inkoopplanning. Ter voorbereiding op de nieuwe inkoop jeugdhulp en Wmo zijn er regionale beleidsuitgangspunten opgesteld. Deze beleidsuitgangspunten zijn onder andere gevoed door eerder vastgestelde regionale visies en beleid. In december 2022 heeft de gemeenteraad het adviesrapport van bureau Andersson Elffers Felix (AEF) over de evaluatie van het Resultaat Gestuurd Werken (RGW) ontvangen. De uitkomsten van dit adviesrapport zijn ook meegenomen in de beleidsuitgangspunten. Zowel de beleidsuitgangspunten, als de aanbevelingen en verbeterpunten uit het adviesrapport van AEF vormen het kader voor de nadere uitwerking van de inkoopstrategie en het  programma van eisen.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:
  De beleidsuitgangspunten voor de inkoop jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning 2024 en verder vast te stellen waarbij de belangrijkste speerpunten zijn:
  1. Lokaal waar het kan, regionaal waar dat beter is
  2. Eigen kracht versterken en normaliseren
  3. Verminderde administratieve lasten en versimpeling van de keten
  4. Data gedreven werken en sturen op resultaat
  5. Overzichtelijk en beheersbaar aantal zorgaanbieders

 10. 6

  Voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van datum invullen.
  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 11. 6.1

  Per 1 juli 2022 heeft de Rijksoverheid wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De wijzigingen hebben een invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast aan de wetswijziging. Vanwege de omvang van deze operatie en het grote aantal regionale spelers dat betrokken is, wordt dit traject in regionaal verband (schaal Noord-Holland Noord) opgepakt, via de Regietafel Noord-Holland. Deze Regietafel heeft een plan van aanpak opgesteld. De raad wordt voorgesteld dit plan van aanpak vast te stellen en via het college van B en W de opdracht aan de Regietafel te geven.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. het plan van aanpak ‘Implementatie wijzigingen WGR 2022-2024 NHN’ vast te stellen en daarmee, via de colleges, de opdracht te geven aan de Regietafel voor de regievoering op het Implementatietraject “Wijziging gemeenschappelijke regelingen als gevolg van de Wgr”;
  2. zijn inbreng op het kader stellend document te leveren via de bestaande regionale raadsbijeenkomsten in het eerste half jaar van 2023.

 12. 6.2

  Het Afvalbeheer Westfriesland (voorheen Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland) heeft de Kadernota 2024 ingediend. De gemeenteraad van Hoorn wordt, als deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling, gevraagd een zienswijze over deze kadernota af te geven. Dit kan tot 1 maart 2023 Gelet op de beperkte omvang en taken van Afvalbeheer Westfriesland is er in de Kadernota 2024 geen sprake van beleidsmatige keuzes die van invloed zijn op de geldstromen binnen het Afvalbeheer Westfriesland. Eventuele risico's voor de kosten voor de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud worden opgevangen vanuit de voorziening Westwoud. Geconstateerd is dat er geen redenen zijn die een positieve zienswijze in de weg staan. Het college stelt de raad daarom voor een positieve zienswijze afte geven over de Kadernota 2024.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:
  Over de Kadernota 2024 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Afvalbeheer Westfriesland een positieve zienswijze af te geven.

 13. 6.3

  Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Recreatieschap West-Friesland (RSW) heeft 15 december 2022 de Kadernota 2024 aan de gemeenteraad aangeboden. De Kadernota is er om de begroting 2024 en het meerjaren perspectief op te stellen. De gemeenteraad kan voor 1 maart 2023 een zienswijze afgeven.
  Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van RSW de Kadernota vast en biedt deze ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland aan.
  In de kadernota zijn geen onderwerpen voor nieuw beleid in 2024 opgenomen. Het dagelijks bestuur meldt wel de ontwikkeling van een nieuwe visie en ambitie voor natuur en recreatie. Dit zal mogelijk leiden tot een herziening van (delen van) het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Inzicht op eventuele financiële gevolgen is er nog niet.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunnten:
  1. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2024 van Recreatieschap Westfriesland;
  2. De consequentie van de jaarlijkse bijdrage aan RSW, een stijging van 7,1 %, te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2023.

 14. 6.4

  De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR) heeft de kadernota 2024 ingediend. De gemeenteraad van Hoorn kan, als deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling, een zienswijze over de kadernota af te geven. De kadernota 2024 vormt de basis voor de programmabegroting van het daarop volgende jaar en is gebaseerd op het beleidsplan 2020- 2023. De belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen voor 2024 zijn: ontwikkeling brandweer, dóórontwikkeling crisisbeheersing, versterking informatieveiligheid, beheerstaken Meldkamer en ambulancezorg. De loon- en prijsindexatie is voor 2024 vastgesteld op 7,1% conform de regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR).
  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een negatieve zienswijze te geven op het voorstel versterking informatieveiligheid en hiervoor dekking te zoeken binnen de eigen begroting. Geadviseerd wordt om op dit onderwerp samen op te trekken met de GGD die in hetzelfde pand gehuisvest is en ook het versterken van de informatieveiligheid in hun kadernota heeft opgenomen.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:
  Een negatieve zienswijze te geven op het voorstel versterking informatieveiligheid uit de Kadernota 2024 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR) en de VR te verzoeken binnen de eigen begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor het versterken van de informatieveiligheid. De VR wordt geadviseerd samen met de GGD Hollands Noorden te onderzoeken of samenwerking op het gebied van versterking informatieveiligheid kan leiden tot een kostenbesparing voor zowel de VR als de GGD.

 15. 6.5

  Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze af te geven op de kadernota van de Gemeenschappelijke regeling WFA.
  Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze te geven op deze wijziging in de begroting 2023 voor uitbreiding van formatie voor een Operational manager.
  Dit voorstel heeft een negatief effect op het begrotingsresultaat van € 61.301 door loon-/prijsindexatie plus € 38.635 door uitbreiding formatie. De gevolgen van beide wijzigingen worden in de Kadernota 2023 van de gemeente Hoorn verwerkt.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Voor de Kadernota 2024 van het WFA een positieve zienswijze af te geven.
  2. Voor Begrotingswijziging 2023 een positieve zienswijze af te geven.

 16. 6.6

  In regionaal verband is afgesproken dat de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) zoals de Omgevingsdienst Noord Holland Noord (OD NHN), een Kadernota naar de gemeenteraden sturen. De raden kunnen hierop een reactie geven, waarna het Algemeen Bestuur (AB) de Kadernota vaststelt. In de Kadernota wordt, naast de jaarlijkse verhoging voor de loon- en prijsindexatie, een extra bijdrage gevraagd voor het afhandelen van Woo verzoeken. Om ervoor te zorgen dat Woo verzoeken binnen de wettelijke termijn kunnen worden afgehandeld is extra capaciteit nodig. Op grond van deze ontwikkelingen stijgt de bijdrage van de gemeente Hoorn van € 1.507.754 naar €1.645.475 per jaar.
  Het gaat om een indexatie voor een bedrag van € 109.450 en een bedrag van € 28.271 voor de Woo verzoeken. Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze met een aandachtspunt af te geven op de Kadernota 2024 van de OD NHN. Ook wordt voorgesteld om de bijdrage vanaf 2024 te verwerken in de Kadernota 2023. Dit raadsvoorstel heeft een nadelig financieel effect op het begrotingsjaar 2024 en verder van € 137.721 structureel.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2024 OD NHN, met inachtneming van het volgende aandachtspunt: te onderzoeken of het mogelijk is om in de Begroting 2024 OD NHN meer duidelijkheid te hebben over de mogelijke financiële gevolgen van het Onderzoek effecten Omgevingswet;
  2. De voorgestelde loon- en prijsindexatie en de gevraagde bijdrage voor de Woo (Wet open overheid) verzoeken te verwerken in de kadernota van de gemeente Hoorn van 2023.

 17. 6.7

  Het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden (GGD) heeft op 14 december 2022 de Kadernotab2024 aangeboden. De raad kan voor 1 maart 2023 een zienswijze geven. Met een zienswijze kan de raad sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting van de GGD, die later voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden. Het algemeen bestuur van de GGD behandelt de Kadernota en de ingediende zienswijzen op 15 maart 2023.
  De financiële klankbordgroep heeft aangegeven dat de Kadernota 2024 een consistente lijn volgt vanuit de begroting 2023. De voorgestelde indexaties voor 2024 zijn conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijk regelingen Noord-Holland-Noord in de herziene indexatiebrief kenbaar heeft gemaakt. Dit percentage is op alle gemeenschappelijke regelingen van toepassing. Voor de begroting 2024 van de GGD betekent dit dat wordt uitgegaan van 7,1 %.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden: niet in te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage voor informatiebeveiliging en privacybescherming en de GGD Hollands Noorden te verzoeken binnen de eigen begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming. De GGD wordt geadviseerd samen met de Veiligheidsregio te onderzoeken of samenwerking op het gebied van de versterking van de informatieveiligheid kan leiden tot een kostenbesparing voor zowel de GGD als de Veiligheidsregio.
  2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

 18. 6.8

  Op 2 november 2022 heeft het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden (GGD) besloten te stoppen met het GGiD-project. Het dagelijks bestuur van de GGD heeft op 14 december 2022 het Financieel herstelplan GGiD aangeboden. De raad kan voor 1 maart 2023 een zienswijze geven. Het algemeen bestuur van de GGD behandelt het Financieel Herstelplan GGiD en de ingediende zienswijzen op 15 maart 2023.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van het Financieel Herstelplan GGiD: in te stemmen met herstel van de financiële positie van de GGD Hollands Noorden volgens het midden variant.
  2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

 19. 7
  Sluiting - 22:00