Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 21 februari 2023

19:00 - 22:45
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Marieke Rijk
Toelichting

Reserve op donderdag
Indien de commissieagenda niet op één avond kan worden behandeld, wordt de uitloopavond op donderdag 23 februari gebruikt. Deze is gereserveerd voor de ARC.


NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag  16 februari voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl)


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:15:29 - 00:18:51 - Marieke Rijk
 2. 2
  Publieksrondvraag - 19:00
 3. 3

  00:16:20 - 00:18:51 - Marieke Rijk
 4. 4

  00:17:28 - 00:18:51 - Marieke Rijk
 5. 5

  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

  00:17:34 - 00:18:51 - Marieke Rijk
 6. 5.1

  De regio Westfriesland heeft een regionaal woningverdeelsysteem en een regionale huisvestingsverordening. Iedere gemeente stelt deze regionale verordening in haar eigen gemeenteraad vast. Op grond van deze verordening beoordeelt een regionale urgentiecommissie aanvragen voor voorrang op een sociale huurwoning. Deze verordening moet eens in de vier jaar worden herzien. Voor juli 2023 moeten de gemeenten daarom een nieuwe regionale verordening vaststellen. Het college is van mening dat te veel categorieën voorrang krijgen en dit oneerlijke situaties oplevert voor woningzoekenden. Het college stelt daarom voor om de categorie echtscheiding / verbreken samenwoning aan te scherpen en maatregelen te nemen om meer woningen vrij te spelen. In de andere Westfriese gemeenten worden deze vragen ook meningvormend voorgelegd aan de raadscommissie. Ook wordt aan de commissie gevraagd of de spoedzoekersregeling moet blijven aansluiten op de urgentieverordening.
  Na deze meningvormende bespreking komt het voorstel besluitvormend in de raad in mei/juni 2023.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn:
  • Hoe vindt de raadscommissie de verhouding tussen woningzoekenden die voorrang krijgen op een sociale huurwoning en woningzoekenden die geen voorrang krijgen?
  • Hoe kijkt raadscommissie aan tegen het aanscherpen van de categorie echtscheiding / verbreken samenwoning in de urgentieverordening?
  • Moet de spoedzoekersregeling blijven aansluiten op de urgentieverordening?

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Beantwoording vragen Liberaal Hoorn over urgentieverordening
  00:17:38 - 00:18:51 - Marieke Rijk
  00:18:51 - 00:20:01 - Niek Heijne
  00:20:01 - 00:21:57 - Renzo van Houten
  00:21:57 - 00:24:52 - Chris de Meij
  00:24:52 - 00:26:22 - Menno Jas
  00:26:22 - 00:28:18 - Rob Brandhoff
  00:28:18 - 00:30:20 - Lisa Klinkenberg
  00:30:20 - 00:32:52 - Robert Vinkenborg
  00:32:52 - 00:34:53 - Kees Maas
  00:34:53 - 00:37:11 - Jeroen van der Veer
  00:37:11 - 00:38:10 - Marion van der Bijl
  00:38:10 - 00:40:09 - John Halsema
  00:40:09 - 00:41:53 - Rob Droste
  00:41:53 - 00:42:59 - Marion van der Bijl
  00:42:59 - 00:43:34 - Menno Jas
  00:43:34 - 00:43:45 - Marion van der Bijl
  00:43:45 - 00:44:24 - Menno Jas
  00:44:24 - 00:45:18 - John Halsema
  00:45:18 - 00:46:07 - Robert Vinkenborg
  00:46:07 - 00:46:57 - John Halsema
  00:46:57 - 00:47:04 - Marieke Rijk
  00:47:04 - 00:55:27 - Marjon van der Ven
  00:55:27 - 00:56:22 - Niek Heijne
  00:56:22 - 00:57:51 - Menno Jas
  00:57:51 - 00:59:36 - Marjon van der Ven
  00:59:36 - 01:01:22 - Chris de Meij
  01:01:22 - 01:02:17 - Jeroen van der Veer
  01:02:17 - 01:03:03 - Marjon van der Ven
  01:03:03 - 01:03:22 - Jeroen van der Veer
  01:03:22 - 01:03:26 - Marjon van der Ven
  01:03:26 - 01:03:41 - Marieke Rijk
  01:03:41 - 01:05:05 - Robert Vinkenborg
  01:05:05 - 01:06:32 - Marjon van der Ven
  01:06:32 - 01:06:44 - Robert Vinkenborg
  01:06:44 - 01:06:55 - Marieke Rijk
  01:06:55 - 01:07:33 - Rob Brandhoff
  01:07:33 - 01:07:56 - Marjon van der Ven
  01:07:56 - 01:08:17 - Rob Brandhoff
  01:08:17 - 01:08:38 - Marjon van der Ven
  01:08:38 - 01:09:27 - Marieke Rijk
  01:09:27 - 01:18:10 - SCHORSING
 7. 5.2

  Het huidige inclusiebeleid moet opnieuw worden vastgesteld. Dit nieuwe beleid moet bijdragen aan een inclusieve gemeente waarin niemand wordt buitengesloten of gediscrimineerd. Hiervoor is een startnotitie gemaakt die nu voor meningvormende bespreking wordt voorgelegd. De startnotitie is bedoeld als leidraad voor een verdere uitwerking van inclusiebeleid en voor een Lokale Inclusie Agenda in Hoorn voor de periode 2023 tot en met 2026. De antwoorden op de nu aan de commissie voorgelegde vragen gaan helpen bij de uitwerking hiervan.
  De startnotitie gaat uit van gelijke behandeling en een verbod op discriminatie. De ambitie en focus liggen hierbij op de onderwerpen: bestaanszekerheid en kansengelijkheid, discriminatie en racisme, Hoorns als regenbooggemeente, toegankelijkheid en Safe Streets. Dit komt overeen met de focuspunten die maatschappelijke partners en inwoners aanstipten in de voorbereiding op deze notitie. Het komt ook overeen met landelijke aandacht op deze onderwerpen en met het coalitieakkoord.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn:
  Vraag 1: Kunt u instemmen met de in de startnotie genoemde focuspunten?
  Dit zijn:
  • Bestaanszekerheid en kansengelijkheid
  • Discriminatie en racisme
  • Regenbooggemeente
  • Toegankelijkheid
  • Safe Streets


  Vraag 2: Kunt u instemmen met de voorgestelde aanpak voor een Lokale Inclusie Agenda?


  Iedereen is nodig om een inclusieve gemeente te worden. De vraagt om een goede samenwerking tussen gemeente, inwoners, ervaringsdeskundigen, partners en instellingen.


  Vraag 3: Hoe ziet u de rol van de gemeente en die van maatschappelijke partners om te komen tot een inclusiever Hoorn? Initiatief nemend? Ondersteunend? Anders?


  Vraag 4: Zijn er andere aandachtspunten die u wilt meegeven die relevant zijn voor de verdere beleidsvorming en de uitvoering daarvan?

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informatie raad over uitgevoerde diversiteitsscan
  01:10:12 - 01:18:10 - SCHORSING
  01:18:10 - 01:21:39 - Marieke Rijk
  01:21:39 - 01:23:27 - Gezani Chauke
  01:23:27 - 01:26:01 - Menno Jas
  01:26:01 - 01:28:04 - Youssef Nassiri
  01:28:04 - 01:30:12 - Liz Delcour
  01:30:12 - 01:32:12 - Jessica Visser
  01:32:12 - 01:34:02 - Debbie Katers
  01:34:02 - 01:35:19 - Wouter de Vries
  01:35:19 - 01:38:17 - Simon Broersma
  01:38:17 - 01:40:06 - Cedric Dors
  01:40:06 - 01:42:28 - Guido Breuker
  01:42:28 - 01:42:37 - Marieke Rijk
  01:42:37 - 01:44:28 - Stephan Lallhit
  01:44:28 - 01:44:51 - Marieke Rijk
  01:44:51 - 02:00:03 - Axel Boomgaars
  02:00:03 - 02:00:18 - Debbie Katers
  02:00:18 - 02:01:01 - Liz Delcour
  02:01:01 - 02:01:03 - Marieke Rijk
  02:01:03 - 02:01:54 - Axel Boomgaars
  02:01:54 - 02:02:26 - Simon Broersma
  02:02:26 - 02:03:00 - Axel Boomgaars
  02:03:00 - 02:03:45 - Jessica Visser
  02:03:45 - 02:04:05 - Axel Boomgaars
  02:04:05 - 02:04:50 - Guido Breuker
  02:04:50 - 02:05:52 - Axel Boomgaars
  02:05:52 - 02:06:26 - Stephan Lallhit
  02:06:26 - 02:07:40 - Axel Boomgaars
  02:07:40 - 02:08:49 - Cedric Dors
  02:08:49 - 02:09:23 - Axel Boomgaars
  02:09:23 - 02:09:29 - Marieke Rijk
  02:09:29 - 02:09:57 - Gezani Chauke
  02:09:57 - 02:10:17 - Axel Boomgaars
  02:10:17 - 02:10:43 - Marieke Rijk
  02:10:43 - 02:16:45 - SCHORSING
 8. 5.3

  In 2022 is een nieuwe start gemaakt voor de marketing van Hoorn, waarbij de focus lag op het op orde brengen van de basis. Het voorstel is om onder vrijwel gelijke voorwaarden in 2023 door te gaan met de ingezette werkwijze. Daarbij is de positionering van Hoorn (gebaseerd op en in lijn met de ambitie Meer stad worden) leidend in plannen, ontwikkelingen, activiteiten en uitingen. Deze positionering wordt komend jaar door vertaald naar een campagneconcept en een communicatie - en mediastrategie.
  Dit voorstel heeft alleen betrekking op 2023. Voorgesteld wordt om in 2023 opnieuw gebruik te maken van het gereserveerde budget in de meerjarenbegroting. De gemeenteraad ontvangt opnieuw periodieke updates over de voortgang voor de marketing van Hoorn.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. In 2023 een vervolg te geven aan de marketing van Hoorn, onder regie van de gemeente Hoorn, waarbij de in 2022 ingezette lijn wordt doorgezet;
  2. Het beschikbare budget van € 200.000 voor de marketing van Hoorn te gebruiken. Dit voor € 100.000 te dekken uit reeds bestaande middelen en voor€ 100.000 te dekken uit gereserveerde middelen binnen de investeringsagenda (speerpunt Stadspromotie);
  3. In de financiële cyclusdocumenten te rapporteren over de marketing van Hoorn en aanvullend via voortgangsbrieven aan de gemeenteraad;
  4. In het najaar van 2023 in commissieverband de voortgang uit 2023 te bespreken en vooruit te blikken naar de toekomst.

  02:13:28 - 02:16:45 - SCHORSING
  02:16:45 - 02:19:41 - Marieke Rijk
  02:19:41 - 02:20:44 - Sabine Bruijne
  02:20:44 - 02:22:12 - Mitchel Sluis
  02:22:12 - 02:23:37 - Chris de Meij
  02:23:37 - 02:24:47 - Diana Dekker
  02:24:47 - 02:27:19 - Arnica Gortzak
  02:27:19 - 02:28:30 - Kees Maas
  02:28:30 - 02:29:43 - Elise van Os
  02:29:43 - 02:30:58 - Ellen van der Knaap
  02:30:58 - 02:32:18 - Menno Jas
  02:32:18 - 02:33:49 - Guido Breuker
  02:33:49 - 02:34:37 - Liz Delcour
  02:34:37 - 02:36:20 - Menno Jas
  02:36:20 - 02:37:01 - Sabine Bruijne
  02:37:01 - 02:37:49 - Ellen van der Knaap
  02:37:49 - 02:38:42 - Menno Jas
  02:38:42 - 02:39:15 - Mitchel Sluis
  02:39:15 - 02:40:10 - Guido Breuker
  02:40:10 - 02:40:21 - Marieke Rijk
  02:40:21 - 02:51:30 - Arthur Helling
  02:51:30 - 02:52:19 - Arnica Gortzak
  02:52:19 - 02:53:54 - Arthur Helling
  02:53:54 - 02:54:27 - Mitchel Sluis
  02:54:27 - 02:54:57 - Arthur Helling
  02:54:57 - 02:55:25 - Diana Dekker
  02:55:25 - 02:56:14 - Arthur Helling
  02:56:14 - 02:57:15 - Menno Jas
  02:57:15 - 02:59:28 - Arthur Helling
  02:59:28 - 03:00:06 - Menno Jas
  03:00:06 - 03:01:32 - Arthur Helling
  03:01:32 - 03:01:45 - Sabine Bruijne
  03:01:45 - 03:02:15 - Arthur Helling
  03:02:15 - 03:03:27 - Guido Breuker
  03:03:27 - 03:04:58 - Arthur Helling
  03:04:58 - 03:05:18 - Guido Breuker
  03:05:18 - 03:05:33 - Arthur Helling
  03:05:33 - 03:06:03 - Mitchel Sluis
  03:06:03 - 03:06:40 - Marieke Rijk
  03:06:40 - 03:13:38 - SCHORSING
 9. 5.4

  Loomans advocaten verzoekt namens de eigenaar van de bedrijfswoning aan de Neutronweg 8a om een herziening van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoorn 80. Met de voorgestelde herziening wordt de begripsbepaling van ‘bedrijfswoning’ aangepast, zodat de huisvesting van arbeidsmigranten in bedrijfswoningen is toegestaan. Het college adviseert om geen medewerking te verlenen aan het verzoek, omdat dit een aantasting van het karakter van het bedrijventerrein dat ruimte biedt aan hoge bedrijfscategorieën (met veel milieu-uitstraling) en dat ook is aangemerkt als 'gezoneerd’ industrieterrein (bedrijventerrein voorzien van een geluidszone). Bovendien is er geen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat vanwege de milieueffecten die uitgaan van zware bedrijfscategorieën op een gezoneerd industrieterrein. In de raadsvergadering van 23 maart 2021 is bovendien een motie aangenomen in de raad waarin het college is verzocht om:
  - de Beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten per direct in te trekken dan wel buiten werking te stellen, totdat deze kan worden ingetrokken;
  - eventueel verleende vergunningen die zijn afgegeven onder deze beleidsnotitie niet te verlengen; strikte handhaving in te zetten op illegale bewoning in strijd met het bestemmingsplan.
  - te onderzoeken en de raad te informeren of eventuele sancties en handhavingsgronden op illegale bewoning opgenomen kunnen worden in de APV.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:
  1. Het verzoek om het bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoorn 80 te herzien door de begripsbepaling 'bedrijfswoning’ in artikel 1.13 te wijzigen door middel van toevoeging van de zinsnede ‘danwel voorde huisvesting van arbeidsmigranten (met een maximum van één arbeidsmigrant per 25 m2 bedrijfswoning’, af te wijzen.

  03:07:31 - 03:13:38 - SCHORSING
  03:13:38 - 03:13:42 - Marieke Rijk
  03:13:42 - 03:14:34 - Marieke Rijk
  03:14:34 - 03:16:02 - Diana Dekker
  03:16:02 - 03:16:47 - Mitchel Sluis
  03:16:47 - 03:18:16 - Roger Tonnaer
  03:18:16 - 03:19:52 - Chris de Meij
  03:19:52 - 03:21:17 - Guido Breuker
  03:21:17 - 03:22:37 - Kees Maas
  03:22:37 - 03:23:08 - Wouter de Vries
  03:23:08 - 03:24:09 - Menno Jas
  03:24:09 - 03:25:11 - Roy Drommel
  03:25:11 - 03:26:27 - Jeroen van der Veer
  03:26:27 - 03:27:50 - John Halsema
  03:27:50 - 03:29:01 - Lisa Klinkenberg
  03:29:01 - 03:31:10 - Roger Tonnaer
  03:31:10 - 03:31:48 - John Halsema
  03:31:48 - 03:32:26 - Roy Drommel
  03:32:26 - 03:33:18 - Roger Tonnaer
  03:33:18 - 03:33:31 - Marieke Rijk
  03:33:31 - 03:34:46 - Chris de Meij
  03:34:46 - 03:35:45 - Roy Drommel
  03:35:45 - 03:37:06 - Menno Jas
  03:37:06 - 03:37:53 - Roy Drommel
  03:37:53 - 03:38:39 - Mitchel Sluis
  03:38:39 - 03:39:26 - Roger Tonnaer
  03:39:26 - 03:40:34 - Diana Dekker
  03:40:34 - 03:40:40 - Wouter de Vries
  03:40:40 - 03:41:39 - Kees Maas
  03:41:39 - 03:42:51 - Wouter de Vries
  03:42:51 - 03:43:27 - Chris de Meij
  03:43:27 - 03:44:39 - Roger Tonnaer
  03:44:39 - 03:44:51 - Marieke Rijk
  03:44:51 - 03:45:10 - Wouter de Vries
  03:45:10 - 03:53:58 - Arthur Helling
  03:53:58 - 03:55:27 - Mitchel Sluis
  03:55:27 - 03:56:42 - Chris de Meij
  03:56:42 - 03:57:22 - Arthur Helling
  03:57:22 - 03:59:05 - Roger Tonnaer
  03:59:05 - 04:00:27 - Arthur Helling
  04:00:27 - 04:01:41 - Lisa Klinkenberg
  04:01:41 - 04:02:32 - Menno Jas
  04:02:32 - 04:04:00 - Arthur Helling
  04:04:00 - 04:04:53 - Diana Dekker
  04:04:53 - 04:05:23 - Chris de Meij
  04:05:23 - 04:05:44 - Arthur Helling
  04:05:44 - 04:06:39 - Roger Tonnaer
  04:06:39 - 04:06:51 - Roy Drommel
  04:06:51 - 04:08:32 - Marieke Rijk
  04:08:32 - 04:12:54 - SCHORSING
 10. 5.5

  De komst van nieuwe wet- en regelgeving heeft invloed op de manier waarop gemeenten met geheimhouding omgaan. De rekenkamercommissie heeft daarom de afgelopen periode onderzocht hoe geheimhouding binnen de gemeente Hoorn wordt toegepast en wat er verbeterd kan worden.
  De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de gemeente geheimhouding volgens de juiste wettelijke grondslag oplegt. Het geheimhoudingsprotocol van de gemeente moet wel worden geactualiseerd concludeert de rekenkamercommissie. Zo is niet altijd duidelijk op welke stukken geheimhouding rust door het ontbreken van een centraal overzicht. Dat maakt het voor de raad moeilijke om te controleren of die geheimhouding nog nodig is. Ten slotte wordt niet altijd eenduidig omgegaan met begrippen. De termen ‘vertrouwelijk’ en ‘geheim’ worden beide gebruikt, terwijl alleen de term ‘geheim’ een wettelijke basis heeft.
  De raad wordt nu gevraagd de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  04:08:33 - 04:12:54 - SCHORSING
  04:12:54 - 04:16:53 - Marieke Rijk
  04:16:53 - 04:18:25 - Mitchel Sluis
  04:18:25 - 04:19:47 - Menno Jas
  04:19:47 - 04:21:10 - Diana Dekker
  04:21:10 - 04:22:30 - Youssef Nassiri
  04:22:30 - 04:23:10 - Kees Maas
  04:23:10 - 04:24:21 - Roy Drommel
  04:24:21 - 04:25:21 - Chris de Meij
  04:25:21 - 04:26:22 - Piet Schaap
  04:26:22 - 04:27:29 - Jeroen van der Veer
  04:27:29 - 04:29:02 - Roger Tonnaer
  04:29:02 - 04:29:52 - Charles Webster
  04:29:52 - 04:32:00 - Jan Nieuwenburg
  04:32:00 - 04:32:38 - Mitchel Sluis
  04:32:38 - 04:33:02 - Jan Nieuwenburg
  04:33:02 - 04:33:40 - Roger Tonnaer
  04:33:40 - 04:34:30 - Jan Nieuwenburg
  04:34:30 - 04:34:54 - Roger Tonnaer
  04:34:54 - 04:35:05 - Jan Nieuwenburg
  04:35:05 - 04:35:43 - Menno Jas
  04:35:43 - 04:35:53 - Marieke Rijk
  04:35:53 - 04:36:25 - Diana Dekker
  04:36:25 - 04:36:43 - Jan Nieuwenburg
  04:36:43 - 04:38:04 - Mitchel Sluis
  04:38:04 - 04:38:46 - Marieke Rijk
 11. 6

  Voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van datum invullen.
  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 12. 6.1

  Het wetsvoorstel Wet versterking decentrale rekenkamers is op 27 september 2022 door de Eerste Kamer aangenomen. Als gevolg van deze wetswijziging controleert de accountant niet meer op rechtmatigheid. Het college legt hierover zelf verantwoording af via een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert deze op getrouwheid. De gewijzigde rollen vragen om aanpassing van de controleverordening en het controleprotocol. Daarnaast bepaalt de raad vanaf 2023 welke wet- en regelgeving in de rechtmatigheidscontroles door het college wordt meegenomen.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. de ‘Controleverordening 2023 en verder’, en het ‘Controleprotocol 2023 en verder’, vast te stellen;
  2. de regeling 'Controleverordening 2019 en Controleprotocol 2019’ in te trekken;
  3. het normenkader rechtmatigheid 2023 vast te stellen;
  4. de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen op 3% van de totale lasten (herbevestiging raadsbesluit 8 februari 2022);
  5. de signaleringsgrens voor fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering vast te stellen op 1% van de totale lasten (herbevestiging raadsbesluit 8 februari 2022).

 13. 7
  Sluiting - 22:45