Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 3 oktober 2023

20:00 - 21:45
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Marion van der Bijl
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 28 september voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:48 - 00:09:21 - Marion van der Bijl
  00:09:21 - 00:12:30 - De heer van der Weijden
 2. 2

  00:09:37 - 00:12:30 - De heer van der Weijden
  00:12:30 - 00:13:05 - Menno Jas
  00:13:05 - 00:14:18 - De heer van der Weijden
  00:14:18 - 00:15:02 - Guido Breuker
  00:15:02 - 00:15:04 - Guido Breuker
  00:15:04 - 00:15:50 - Marion van der Bijl
 3. 3

  00:15:06 - 00:15:50 - Marion van der Bijl
 4. 4

  00:15:34 - 00:15:50 - Marion van der Bijl
  00:15:50 - 00:16:28 - Ellen van der Knaap
  00:16:28 - 00:16:37 - Marion van der Bijl
  00:16:37 - 00:18:30 - Arthur Helling
  00:18:30 - 00:19:07 - Ellen van der Knaap
  00:19:07 - 00:19:29 - Arthur Helling
  00:19:29 - 00:20:04 - Marion van der Bijl
 5. 5

  Toelichting:
  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 6. 5.1

  Op 6 december 2022 stemde de gemeenteraad van Hoorn in met een geamendeerd raadsvoorstel over 'De rol van gemeente en HVC bij de ontwikkeling van het warmtenet’. Besloten werd dat de gemeente:
  1. een actieve en integrerende rol als regisseur in de Warmtetransitie op zich neemt;
  2. een publiek warmtebedrijf het warmtenet aan zal leggen;
  3. dat parallel aan de gesprekken en onderhandelingen met HVC een onderzoek plaats vindt over de consequenties van een investering in een eigen (gemeentelijk) warmtebedrijf en enkele varianten hierop.


  Ten tijde van de gesprekken en onderhandelingen met HVC Warmte werd er onderzoek uitgevoerd naar de consequenties van een (gemeentelijk) warmtebedrijf in Hoorn. Daarin werden vier scenario's onderzocht waarvan een gemeentelijk warmtebedrijf, HVC als warmtebedrijf, een joint-venture met HVC en het inzetten van burgerinitiatieven. In juli 2023 is, op basis van dit onderzoek, besloten om niet te investeren in een eigen, gemeentelijk warmtebedrijf maar samen met HVC Warmte verder te werken aan de realisatie van het warmtenet. Dit in dat gedeelte van Hoorn, waarvoor dit tegen de laagst maatschappelijke kosten gerealiseerd kan worden. Dit besluit werd genomen op basis van aanbevelingen van onderzoeksbureau Transact met als reden de urgentie m.b.t. het warmtenet in de Kersenboogerd, hoge investeringskosten en gebrek aan aanwezige expertise. Ook is besloten de exploitatie van het warmtenet in handen te leggen van HVC Warmte en afspraken over de governance van het warmtebedrijf vast te leggen in de samenwerkingsovereenkomst (SOK).  U heeft daarbij het college de opdracht gegeven om in de in ontwikkeling zijnde samenwerkingsovereenkomst met HVC en Intermaris afspraken op te nemen over de volgende punten:
  1. prijsgelijkheid voor de Bijdrage Aansluit Kosten (BAK) te organiseren;
  2. flexibiliteit in te bouwen om ruimte te bieden aan bewonersinitiatieven en de publiek-civiele samenwerking in Hoorn en/of regio verder te ontwikkelen;
  3. beleid op te stellen om bewonersinitiatieven en energie coöperaties gericht op warmtenetten te faciliteren om op te groeien tot een volwaardige partner in een Hoornse netwerk samenwerking.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn: 
  Vraag 1: Het voorstel is om het doel van de samenwerking vooral in te richten op het organiseren van collectiviteit. O.a. door als gemeente Hoorn het voortouw te nemen in het benaderen van kansrijke gebouweigenaren, hoe ziet u dit? 
  Vraag 2: Wat ziet de raad graag terug in de samenwerkingsovereenkomst over bewoners en energiecoöperatie initiatieven? 
  Vraag 3: Zijn er in deze aanpak nog overwegingen die de raad wil meegeven in de verdere uitwerking van deze samenwerkingsovereenkomst?

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informeren over het vervolgproces van het warmtenet
  Schriftelijke terugkoppeling naar de raad sturen met de wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst
  00:19:31 - 00:20:04 - Marion van der Bijl
  00:20:04 - 00:24:53 - Tim Zaal
  00:24:53 - 00:25:19 - Ellen van der Knaap
  00:25:19 - 00:25:51 - Tim Zaal
  00:25:51 - 00:25:59 - Bart Faber
  00:25:59 - 00:27:00 - Tim Zaal
  00:27:00 - 00:27:26 - Lisa Klinkenberg
  00:27:26 - 00:28:43 - Tim Zaal
  00:28:43 - 00:29:28 - Marion van der Bijl
  00:29:28 - 00:31:56 - Ellen van der Knaap
  00:31:56 - 00:32:06 - Marion van der Bijl
  00:32:06 - 00:34:39 - Guido Breuker
  00:34:39 - 00:35:13 - Menno Jas
  00:35:13 - 00:35:55 - Guido Breuker
  00:35:55 - 00:37:11 - Piet Schaap
  00:37:11 - 00:39:08 - Kees Maas
  00:39:08 - 00:41:36 - Menno Jas
  00:41:36 - 00:42:04 - Guido Breuker
  00:42:04 - 00:43:04 - Menno Jas
  00:43:04 - 00:45:22 - Rob Brandhoff
  00:45:22 - 00:47:44 - Patrick Hoefman
  00:47:44 - 00:49:10 - Liz Delcour
  00:49:10 - 00:51:44 - Roy Drommel
  00:51:44 - 00:53:58 - Lisa Klinkenberg
  00:53:58 - 00:56:22 - Bart Faber
  00:56:22 - 00:56:30 - Guido Breuker
  00:56:30 - 00:56:55 - Wouter de Vries
  00:56:55 - 00:57:13 - Bart Faber
  00:57:13 - 00:57:23 - Wouter de Vries
  00:57:23 - 00:57:52 - Marion van der Bijl
  00:57:52 - 01:18:11 - Arthur Helling
  01:18:11 - 01:18:24 - Lisa Klinkenberg
  01:18:24 - 01:19:16 - Arthur Helling
  01:19:16 - 01:21:04 - Ellen van der Knaap
  01:21:04 - 01:21:34 - Arthur Helling
  01:21:34 - 01:22:11 - Rob Brandhoff
  01:22:11 - 01:23:11 - Arthur Helling
  01:23:11 - 01:24:20 - Bart Faber
  01:24:20 - 01:25:16 - Arthur Helling
  01:25:16 - 01:25:39 - Kees Maas
  01:25:39 - 01:26:24 - Arthur Helling
  01:26:24 - 01:27:04 - Marion van der Bijl
  01:27:13 - 01:31:29 - SCHORSING
 7. 5.2

  Op 12 december 2022 is door D66 Hoorn, DRP Hoorn en PvdA Hoorn een motie ingediend om met de Brijderstichting, GGD en/of andere relevante instanties in overleg te treden met als doel een test- én informatiepunt voor harddrugs op te richten in de gemeente Hoorn (eventueel eerst als pilot). Inmiddels is er uitsluitsel over de verschillende mogelijkheden voor Hoorn. De scenario’s zijn: (1) een inleverpunt, (2) een testservicepunt en (3) géén van beiden. De drie scenario’s worden in dit voorstel voorgelegd aan de raad en de raad wordt gevraagd aan te geven welk scenario haar voorkeur heeft. De eventuele toekomstige drugstestlocatie zal zich richten op 18+’ers en bevat niet de intentie om drugsgebruik te stimuleren, maar heeft het doel drugsgebruik veiliger te maken. Voor de 18-‘ers doet gemeente Hoorn mee aan het bovenregionale programma In Control of Alcohol & Drugs waarin jongvolwassen bewust worden gemaakt van de gevaren van overmatig alcohol- en drugsgebruik.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Voorgesteld besluit

  Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn: 
  • Welk van de beschreven scenario's heeft de voorkeur van de raad?

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Aanschaffen van een extra testmachine na een evalutatie
  Beveiling nodig bij scenario 1
  Mogelijkheid tot het anoniem testen van drugs
  01:29:12 - 01:31:29 - SCHORSING
  01:31:29 - 01:32:26 - Marion van der Bijl
  01:32:26 - 01:33:49 - Nadine van den Dag
  01:33:49 - 01:35:05 - Debbie Katers
  01:35:05 - 01:35:38 - Menno Jas
  01:35:38 - 01:36:28 - Debbie Katers
  01:36:28 - 01:37:00 - Arnica Gortzak
  01:37:00 - 01:37:13 - Debbie Katers
  01:37:13 - 01:37:18 - Marion van der Bijl
  01:37:18 - 01:38:46 - Matthijs Koster
  01:38:46 - 01:39:49 - Menno Jas
  01:39:49 - 01:40:42 - Matthijs Koster
  01:40:42 - 01:41:25 - Liz Delcour
  01:41:25 - 01:42:22 - Matthijs Koster
  01:42:22 - 01:43:40 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:43:40 - 01:44:04 - Arnica Gortzak
  01:44:04 - 01:44:52 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:44:52 - 01:46:01 - Mitchel Sluis
  01:46:01 - 01:46:12 - Elise van Os
  01:46:12 - 01:46:45 - Mitchel Sluis
  01:46:45 - 01:48:08 - Arnica Gortzak
  01:48:08 - 01:48:29 - Debbie Katers
  01:48:29 - 01:49:07 - Arnica Gortzak
  01:49:07 - 01:49:48 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:49:48 - 01:50:10 - Debbie Katers
  01:50:10 - 01:50:51 - Arnica Gortzak
  01:50:51 - 01:52:15 - Renzo van Houten
  01:52:15 - 01:53:53 - Peter Peerdeman
  01:53:53 - 01:54:16 - Arnica Gortzak
  01:54:16 - 01:54:52 - Peter Peerdeman
  01:54:52 - 01:55:19 - Elise van Os
  01:55:19 - 01:55:37 - Peter Peerdeman
  01:55:37 - 01:56:57 - Liz Delcour
  01:56:57 - 01:57:48 - Menno Jas
  01:57:48 - 01:59:10 - Elise van Os
  01:59:10 - 01:59:50 - Menno Jas
  01:59:50 - 02:00:19 - Elise van Os
  02:00:19 - 02:02:20 - John Halsema
  02:02:20 - 02:03:04 - Arnica Gortzak
  02:03:04 - 02:04:08 - Nadine van den Dag
  02:04:08 - 02:05:51 - Mitchel Sluis
  02:05:51 - 02:06:36 - Arnica Gortzak
  02:06:36 - 02:06:52 - Debbie Katers
  02:06:52 - 02:07:11 - Arnica Gortzak
  02:07:11 - 02:07:28 - Elise van Os
  02:07:28 - 02:07:49 - Debbie Katers
  02:07:49 - 02:08:01 - Elise van Os
  02:08:01 - 02:08:30 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:08:30 - 02:08:46 - Elise van Os
  02:08:46 - 02:09:16 - Arnica Gortzak
  02:09:16 - 02:16:50 - Marjon van der Ven
  02:16:50 - 02:16:58 - Mitchel Sluis
  02:16:58 - 02:18:23 - Marjon van der Ven
  02:18:23 - 02:19:07 - Peter Peerdeman
  02:19:07 - 02:20:41 - Menno Jas
  02:20:41 - 02:23:21 - Marjon van der Ven
  02:23:21 - 02:23:50 - Elise van Os
  02:23:50 - 02:24:23 - Marjon van der Ven
  02:24:23 - 02:24:53 - John Halsema
  02:24:53 - 02:25:31 - Menno Jas
  02:25:31 - 02:25:41 - Marion van der Bijl
 8. 6

  Toelichting:
  voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 17 oktober 2023.


  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 9. 7
  Sluiting - 21:45