Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 5 oktober 2021

20:00 - 22:30

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Niek Heijne
Toelichting

NB:

 • Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 30 september 2021 voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl)
 • Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).

Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.

 • wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.
 • wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk een kwartier voor de vergadering contact op met de griffie.

U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:08:11 - 00:15:50 - Niek Heijne

NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.

Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

00:15:50 - 00:16:09 - Marieke Rijk
00:16:09 - 00:16:24 - Niek Heijne
00:16:24 - 00:16:32 - Patrick Hoefman
00:16:32 - 00:17:56 - Niek Heijne

WerkSaam heeft een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2022-2025. In 2021 is hiervoor input opgehaald bij de cliëntenraad van WerkSaam, professionals van de zeven Westfriese gemeenten en WerkSaam en bij de gemeenteraden. Deze input is verwerkt. Zo richt WerkSaam zich de komende jaren onder andere op snellere afhandeling van aanvragen, meer maatwerk en meer duurzame uitstroom. Ook gaat WerkSaam soepeler om met kwijtschelding en het toepassen van de kostendelersnorm. Het plan ligt nu voor aan de gemeenteraden die hier een zienswijze op kunnen afgeven. Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze af te geven en aandachtspunten mee te geven. Het is onduidelijk of een eerder aangekondigd wetsvoorstel over het bieden van een passend aanbod aan alle bijstandsgerechtigden wel of niet behandeld gaat worden. Dit wetsvoorstel kan gevolgen hebben voor de huidige werkwijze rondom zorgklanten. Daarom wordt voorgesteld om in de zienswijze op te nemen het beleidsplan op dit punt aan te vullen.

Daarnaast wordt voorgesteld om WerkSaam te verzoeken om de gemeenteraden goed te informeren over de uitvoeringsplannen die voortvloeien uit het beleidsplan.
Hiermee kunnen de gemeenteraden op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen in wet- en regelgeving en kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Met het oog op de gevoerde stadsgesprekken is het belangrijk dat WerkSaam de gemeenteraden informeert over initiatieven gericht op inclusie en diversiteit.

Op 10 februari 2021 is de evaluatie van het huidige beleid van WerkSaam met de gemeenteraad gedeeld en besproken en is input opgehaald aan de hand van stellingen. Op 20 september 2021 was er een mogelijkheid vragen te stellen over het beleidsplan en op 29 september 2021 wordt het beleidsplan regionaal besproken.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
Aansluitend debat: (max) 20 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
Een positieve zienswijze af te geven op het beleidsplan ‘Meedoen telt!’ van WerkSaam Westfriesland en daarbij het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland te verzoeken om:
1. In het beleidsplan 2022-2025 op te nemen dat het bieden van een passend aanbod aan zorgcliënten als gevolg van een mogelijke wijziging in de Participatiewet nader wordt uitgewerkt.
2. De gemeenteraden jaarlijks op de hoogte te houden van de uitvoeringsplannen die voortvloeien uit het beleidsplan 2022-2025 en hiermee de gemeenteraden:
• op de hoogte te houden van ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van de Participatiewet (waaronder wetsvoorstellen 'Breed Offensief).
• op de hoogte te houden van ontwikkelingen en innovatieve kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
• te informeren over de wijze waarop WerkSaam aanhaakt bij initiatieven en activiteiten gericht op inclusie en diversiteit.

Toezeggingen

Onderwerp
Beschutte werkplaatsen DEEN
Inzicht trajecten in- en uitstroom WerkSaam en proces
00:17:56 - 00:19:51 - Patrick Hoefman
00:19:51 - 00:22:03 - Arnica Gortzak
00:22:03 - 00:24:04 - Kees Maas
00:24:04 - 00:26:24 - Marieke Rijk
00:26:24 - 00:27:42 - Karin Hakhoff
00:27:42 - 00:28:53 - Nemo van Hout
00:28:53 - 00:31:05 - Rob Droste
00:31:05 - 00:31:17 - Guido Breuker
00:31:17 - 00:31:36 - Niek Heijne
00:31:36 - 00:32:35 - Joyce Beuken
00:32:35 - 00:35:32 - Jeroen van der Veer
00:35:32 - 00:39:06 - Elsbeth Broerse
00:39:06 - 00:39:25 - Niek Heijne
00:39:25 - 00:40:09 - Rob Droste
00:40:09 - 00:40:10 - Jeroen van der Veer
00:40:42 - 00:41:06 - Niek Heijne
00:41:06 - 00:43:51 - Kholoud al Mobayed
00:43:51 - 00:44:19 - Kees Maas
00:44:19 - 00:44:27 - Kholoud al Mobayed
00:44:27 - 00:44:44 - Kees Maas
00:44:44 - 00:46:59 - Kholoud al Mobayed
00:46:59 - 00:47:21 - Karin Hakhoff
00:47:21 - 00:49:00 - Kholoud al Mobayed
00:49:00 - 00:50:05 - Elsbeth Broerse
00:50:05 - 00:54:50 - Kholoud al Mobayed
00:54:50 - 00:56:19 - Rob Droste
00:56:19 - 00:58:00 - Kholoud al Mobayed
00:58:00 - 01:03:07 - Rob Droste
01:03:07 - 01:05:15 - Elsbeth Broerse
01:05:15 - 01:06:07 - Kees Maas
01:06:07 - 01:06:26 - Kholoud al Mobayed
01:06:26 - 01:06:42 - Rob Droste
01:06:42 - 01:07:17 - Niek Heijne
01:07:17 - 01:07:57 - Karin Hakhoff
01:07:57 - 01:08:13 - Kholoud al Mobayed
01:08:13 - 01:08:44 - Niek Heijne
01:08:44 - 01:16:03 - SCHORSING
01:16:03 - 01:17:02 - Niek Heijne

Voor verbetering van centrumgebied Kersenboogerd zijn, naast een sociale aanpak, ruimtelijke ingrepen nodig. Om ervoor te zorgen dat deze ruimtelijke ingrepen in samenhang gebeuren, zijn de notitie Ruimtelijke kaders en het Integraal Beeldkwaliteitsplan buitenruimte en architectuur voor centrumgebied Kersenboogerd opgesteld. De ruimtelijke richtlijnen hierin vormen de basis voor projecten en andere uitwerkingen die een ruimtelijke impact hebben. Ze geven aan wat er met fysiek ingrijpen bereikt moet
worden. Ze borgen de samenhang en identiteit van het centrumgebied en voorkomen dat telkens opnieuw bepaald moet worden wat nu de gemeenschappelijke ruimtelijke uitgangspunten zijn. Het vaststellen van de notitie Ruimtelijke Kaders en het Beeldkwaliteitsplan voor centrumgebied Kersenboogerd is een processtap. Na vaststelling van de ruimtelijke richtlijnen worden deze verder uitgewerkt in een voorstel voor de kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte en een voorstel voor woningdifferentiatie in centrumgebied Kersenboogerd.

Op maandag 4 oktober 2021 is er voor de raads- en commissieleden gelegenheid om vragen te stellen.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. de notitie Ruimtelijke kaders voor centrumgebied Kersenboogerd vast te stellen, waarvan de kernpunten zijn:
- buurtjes maken en anonimiteit opheffen, binnenterreinen vooral toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer;
- inbreiding voor een grotere woningdifferentiatie, bouwen van woningen in het middensegment voor huur en koop en opwaarderen van de sociale woningvoorraad voor een vitale woonwijk;
- concentreren en mogelijk optimaliseren van parkeervoorzieningen, zodat de auto niet het beeld van de openbare ruimte overheerst en het aandeel lege parkeervakken afneemt waar mogelijk;
- verbeteren van fiets- en voetgangersroutes door deze te accentueren;
- eenrichtingsverkeer langs de grachten, onderzoeken, zodat deze kwaliteit van het centrumgebied beter beleefd wordt en het langzaam verkeer meer de ruimte krijgt;
- voorkomen van hittestress: groen voor steen;
- opvangen van piekbuien in de openbare ruimte, in de groenzones of onder de bestrating;
- betere overgang van privé naar openbaar, door aanpassing van portieken, de verblijfskwaliteit van straten te vergroten, meer groen en andere vormen van herinrichting van de openbare ruimte.
2. het Integraal beeldkwaliteitsplan buitenruimte en architectuur centrumgebied Kersenboogerd ongewijzigd vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota. De kernpunten van het beeldkwaliteitsplan zijn:
- kansen voor het hele gebied;
- voorgestelde maatregelen per buurt;
- spelregels voor de architectuur;
- inrichtingsprincipes voor de buitenruimte

Let op: In het voorgesteld besluit is punt 2 aangevuld nu een verwijzing naar de Welstandsnota ontbrak. Het raadsbesluit is overeenkomstig aangepast en is daarmee nu afwijkend van het raadsvoorstel.

01:17:02 - 01:18:35 - Bart van Kalmthout - Faber
01:18:35 - 01:20:35 - Robert Vinkenborg
01:20:35 - 01:22:41 - Roger Tonnaer
01:22:41 - 01:24:14 - Alex van der Kleij
01:24:14 - 01:26:19 - Kees Maas
01:26:19 - 01:27:29 - Thomas de Groot
01:27:29 - 01:29:24 - Menno Jas
01:29:24 - 01:31:03 - Jeroen van der Veer
01:31:03 - 01:33:02 - Joyce Beuken
01:33:02 - 01:35:26 - John Halsema
01:35:26 - 01:37:22 - Otto Klaren
01:37:22 - 01:38:54 - Robert Vinkenborg
01:38:54 - 01:40:36 - Jeroen van der Veer
01:40:36 - 01:41:21 - Otto Klaren
01:41:21 - 01:42:05 - Thomas de Groot
01:42:05 - 01:42:57 - Kees Maas
01:42:57 - 01:44:43 - Roger Tonnaer
01:44:43 - 01:45:35 - Alex van der Kleij
01:45:35 - 01:46:30 - Menno Jas
01:46:30 - 01:46:35 - Otto Klaren
01:46:35 - 01:46:41 - Bart van Kalmthout - Faber
01:47:23 - 01:47:56 - Roger Tonnaer
01:47:56 - 01:48:30 - John Halsema
01:48:30 - 01:49:36 - Otto Klaren
01:49:36 - 01:51:09 - Robert Vinkenborg
01:51:09 - 01:52:02 - Alex van der Kleij
01:52:02 - 01:52:31 - Joyce Beuken
01:52:31 - 01:53:16 - Bart van Kalmthout - Faber
01:53:16 - 01:53:23 - Niek Heijne
01:53:23 - 01:54:20 - Menno Jas
01:54:20 - 01:55:05 - Niek Heijne
01:55:05 - 01:56:09 - Kholoud al Mobayed
01:56:09 - 01:56:40 - Robert Vinkenborg
01:56:40 - 01:57:00 - Kholoud al Mobayed
01:57:00 - 01:57:33 - Roger Tonnaer
01:57:33 - 02:02:07 - Kholoud al Mobayed
02:02:07 - 02:02:35 - Bart van Kalmthout - Faber
02:02:35 - 02:03:21 - Kholoud al Mobayed
02:03:21 - 02:04:10 - Alex van der Kleij
02:04:10 - 02:04:13 - Kholoud al Mobayed
02:04:13 - 02:05:08 - Roger Tonnaer
02:05:08 - 02:05:15 - Niek Heijne
02:05:15 - 02:05:59 - Thomas de Groot
02:05:59 - 02:06:00 - Kholoud al Mobayed
02:06:00 - 02:06:01 - Roger Tonnaer
02:06:01 - 02:07:04 - Kholoud al Mobayed
02:07:04 - 02:07:56 - Robert Vinkenborg
02:07:56 - 02:08:31 - Kholoud al Mobayed
02:08:31 - 02:09:32 - Menno Jas
02:09:32 - 02:10:16 - Kees Maas
02:10:16 - 02:11:03 - Kholoud al Mobayed
02:11:03 - 02:11:41 - Niek Heijne
02:11:41 - 02:18:08 - SCHORSING
02:18:08 - 02:19:24 - Niek Heijne

Op enkele onderdelen na zijn de werkzaamheden van de herinrichting van het Kerkplein afgerond volgens het door de raad vastgestelde definitief ontwerp. Er moet nog uitvoering worden gegeven aan het realiseren van een openbaar toilet in de Grote Kerk. Tevens is er een wettelijke verplichting voor de uitwerking en rapportage van de vele archeologische opgravingen en vondsten. Voor het openbaar toilet en de uitwerking en rapportage van de archeologische opgravingen en vondsten is onvoldoende dan wel geen budget gereserveerd in het project. Daarom wordt voorgesteld voor deze werkzaamheden het krediet van het project te verhogen.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:

 1. een inpandig openbaar toilet te realiseren volgens
   A. twee zelfreinigende toiletten niet toegankelijk voor mindervaliden en wordt voorgesteld het krediet Herinrichting Kerkplein te verhogen met € 153.000 om de realisatie van een openbaar toilet mogelijk te maken. Ook wordt voorgesteld de kapitaallast van € 7.880 (20 jaar, 0,3%) te dekken uit structureel onvoorzien;
   of
   B. een toiletgroep met gewone toiletten waarvan één toilet toegankelijk is voor mindervaliden en wordt voorgesteld het krediet Herinrichting Kerkplein te verhogen met € 82.000 om de realisatie van een openbaar toilet mogelijk te maken. Ook wordt voorgesteld de kapitaallast van € 4.223 (20 jaar, 0,3%) te dekken uit structureel onvoorzien;
 2. uitgaande van de keuze van het openbaar toilet, de jaarlijkse servicekosten voor hygiënisch en technisch onderhoud van het openbaar toilet te dekken uit het dagelijks onderhoud straatmeubilair;
 3. het krediet Herinrichting Kerkplein te verhogen met € 165.625 voor de wettelijk verplichte uitwerking en rapportage van de archeologische opgravingen en vondsten. Voorgesteld wordt de kapitaallast van € 8.530 (20 jaar, 0,3%) te dekken uit structureel onvoorzien;
 4. de bij dit besluit horende begrotingswijzing vast te stellen.

Na de behandeling in de commissie wordt het eerste besluitpunt in het raadsbesluit aangepast overeenkomstig het advies.

Toezeggingen

Onderwerp
elke 500 meter een toilet naast het toilet Kerkplein
Reactie op de alternatieven voor een openbaar toilet Kerkplein
Schriftelijk antwoord vragen overschrijding budget Kerkplein
02:19:24 - 02:20:49 - Peter Peerdeman
02:20:49 - 02:20:53 - Guido Breuker
02:20:53 - 02:21:53 - Joyce Beuken
02:21:53 - 02:24:19 - Dick Bennis
02:24:19 - 02:25:54 - Onno Egtberts
02:25:54 - 02:27:12 - Wouter de Vries
02:27:12 - 02:27:56 - Menno Jas
02:27:56 - 02:28:57 - Arnica Gortzak
02:28:57 - 02:31:20 - Jeroen van der Veer
02:31:20 - 02:32:31 - Mitchel Sluis
02:32:31 - 02:34:10 - Kees Maas
02:34:10 - 02:35:39 - John Halsema
02:35:39 - 02:35:50 - Niek Heijne
02:35:50 - 02:44:18 - Samir Bashara
02:44:18 - 02:44:22 - Niek Heijne
02:44:22 - 02:46:31 - Dick Bennis
02:46:31 - 02:47:53 - Samir Bashara
02:47:53 - 02:48:34 - Niek Heijne
02:48:34 - 02:49:01 - Dick Bennis
02:49:01 - 02:49:07 - Samir Bashara
02:49:07 - 02:50:10 - Onno Egtberts
02:50:10 - 02:52:47 - Samir Bashara
02:52:47 - 02:53:17 - Onno Egtberts
02:53:17 - 02:54:22 - Arnica Gortzak
02:54:22 - 02:54:42 - Samir Bashara
02:54:42 - 02:55:10 - Wouter de Vries
02:55:10 - 02:56:25 - Samir Bashara
02:56:25 - 02:57:32 - Peter Peerdeman
02:57:32 - 02:58:28 - Samir Bashara
02:58:28 - 02:58:54 - Peter Peerdeman
02:58:54 - 03:00:03 - Mitchel Sluis
03:00:03 - 03:00:46 - Joyce Beuken
03:00:46 - 03:01:12 - Onno Egtberts
03:01:12 - 03:01:35 - Arnica Gortzak
03:01:35 - 03:02:35 - Niek Heijne
03:02:35 - 03:03:31 - Jeroen van der Veer
03:03:31 - 03:03:49 - Niek Heijne

voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 26 oktober 2021.
Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

Op enkele onderdelen na zijn de werkzaamheden van de herinrichting van het Kerkplein afgerond volgens het door de raad vastgestelde definitief ontwerp. In het najaar vindt nog een laatste herstelronde van de opleverpunten plaats. Tijdens de afronding van de verbouwing van de Grote Kerk tot hotel wordt het resterend straatwerk bij de zijingang uitgevoerd. Van het project is nu de financiële balans opgemaakt. De coronamaatregelen hebben tijdens de uitvoering van het werk continu voor aanpassingen in de planning en de manier van werken gezorgd. Daarnaast zijn er meer archeologische vondsten gedaan, dan vooraf gedacht. Ook dit heeft voor een langere uitvoering gezorgd dan oorspronkelijk gepland. Door deze bijzondere omstandigheden is er een overschrijding van de kosten op de onderdelen uitvoering, begeleiding en archeologie. Het succes van de historische stoepen rondom het Kerkplein heeft ook voor extra kosten gezorgd. De werkelijke kosten zijn tijdens het zomerreces inzichtelijk geworden. Zodoende wordt nu voorgesteld het krediet van het project aan te vullen.

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraag de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:

 1. een aanvullend krediet voor de kostenoverschrijding van € 484.881 bij het project Herinrichting Kerkplein beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt de kapitaallast van € 24.971 (20 jaar, 0.3%) te dekken uit structureel onvoorzien;
 2. de bij dit besluit horende begrotingswijzing vast te stellen;
 3. de geheimhouding volgens artikel 25 lid 4 van de Gemeentewet te beëindigen die de raad volgens artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet op grond van artikel 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid bestuur bij het besluit van 25 september 2018 heeft opgelegd voor de bijlage “Kostenraming varianten en keuzemenu elementen Herinrichting Kerkplein”.

Op 8 december 2020 heeft de raad het Stedenbouwkundig plan Poort van Hoorn en de Businesscase voor de Poort van Hoorn vastgesteld. Met de partners NS, ProRail en Provincie Noord Holland zijn afspraken over de realisatie van het Stedenbouwkundig plan vormgegeven in de samenwerkingsovereenkomst van 31 mei 2021. In deze Samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen om uitwerking te geven per deelproject in een Deelprojectovereenkomst. Met ProRail zijn afspraken gemaakt over de verplaatsing en verzwaring van het onderstation.
De raad wordt voorgesteld om hiervoor een voorbereidingskrediet te verstrekken, welke binnen 5 jaar ten laste wordt gebracht van de nog te openen grondexploitatie Stationsgebied Noord en Zuid.

Het afgelopen anderhalf jaar is samen met zeker twintig partners uit het bedrijfsleven, van maatschappelijke instellingen, woningcorporaties in Westfriesland gewerkt aan het uitvoeringsplan energieneutraal Westfriesland 2021-2025 (UVP), in opdracht van het Pact 2.0. Het voorliggende uitvoeringsprogramma richt zich op de periode 2021-2025 en bevat een eerste overzicht van activiteiten die bijdragen aan een energieneutraal Westfriesland in 2040. Het uitvoeringsprogramma beschrijft niet de volledige route naar een energieneutraal Westfriesland, maar geeft richting aan de regionale aanpak. Daarbij zijn in de afgelopen jaren al diverse zaken in gang gezet, waaronder de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie Noord- Holland Noord, Duurzaam Ondernemend Westfriesland en de Actieagenda Circulair Westfriesland.

De activiteiten in het plan zijn verdeeld naar de sectoren Industrie, Mobiliteit, Land-en Tuinbouw en Gebouwde omgeving. Iedere sector heeft een eigen bijdrage geleverd aan de doelstelling. De activiteiten worden gedekt vanuit de gemeentelijke begrotingen en wordt gekeken naar subsidie mogelijkheden. Voor Hoorn vindt de dekking plaats vanuit het programma Duurzame Stad.

De raden zijn zowel via lokale sessie 22 april 2021 als regionale sessie op 2 juni 2021 geïnformeerd over het uitvoeringsplan. Het concept UVP is in een reflectiebijeenkomst op 27 augustus jl. gepresenteerd. Partners zoals de Greenport NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Zonnecoöperatie Westfriesland, De Westfriese Bedrijvengroep, Liander maar ook landelijke energiedeskundige woonachtig in de regio, waren hierbij aanwezig. Zij hebben goede input gegeven om het uitvoeringsprogramma nog iets aan te scherpen. Al deze samenwerkingspartners gaven hun complimenten en willen betrokken blijven bij de uitvoering. Wat natuurlijk fantastisch is. Zo blijven we samenwerken aan een energie neutrale regio.

In de VVRE van 2 september gaven de zeven portefeuillehouders aan dat alle colleges positief staan tegenover dit uitvoeringsprogramma.

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1.het Uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland 2021-2025 vast te stellen waarbij de focus ligt op de sectoren:
o gebouwde omgeving;
o mobiliteit;
o land- en glastuinbouw;
o industrie en bedrijven.
2. middelen dit programma te dekken uit het bestaande budget van het Programma Duurzame Stad (€37.000,- in 2022 en € 34.000,- in 2023).
3. dekking van de onderdelen programmamanagement en communicatie mee te nemen in het capaciteitsonderzoek uitvoering Klimaatakkoord.
4. het programma Nieuwe Energie op te pakken zodra de benodigde financiële middelen en capaciteit beschikbaar is.

De wettelijke taken van Veilig Thuis zijn vanaf 2015 belegd bij GGD Hollands Noorden (GGD HN) via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de 18 gemeenten in NHN. In 2019 is deze huidige vorm van governance geëvalueerd, waaruit naar voren kwam dat er met name op het gebied van sturing, afstemming en besluitvorming nadelen kleven aan de huidige situatie. U bent op 4 december 2019 middels een raadsbrief geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluatie en de voorgenomen vervolgstappen. De huidige DVO is eenmalig verlengd met één jaar en loopt af op 31 december 2021. Bureau HHM heeft in 2020 onderzocht naar de gewenste organisatievorm, en op basis hiervan geadviseerd Veilig Thuis toe te voegen aan de GR GGD HN. Het algemeen bestuur (AB) van de GGD HN heeft op 7 juli 2021 positief besloten over het toevoegen van de taak Veilig Thuis aan de gemeenschappelijke regeling . Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient voor het wijzigen van een regeling toestemming worden gevraagd aan de Gemeenteraad. Colleges kunnen na verkregen toestemming vervolgens overgaan tot wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van de GGD HN. In bijlage 1 is het concept-ontwerp van de aangepaste regeling opgenomen, bijlage 2 geeft een overzicht van de voorgestelde wijzigingen.

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt: het college toestemming te verlenen de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (GR GGD HN) vast te stellen volgens bijgevoegd ontwerp (bijlage 1), met als doel Veilig Thuis onder te brengen in de GR.