Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 28 september 2021

19:00 - 22:15

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
A. van der Kleij
Toelichting

Let op: de vergadering start om 19.00 uur.

 • Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag datum invullen, is donderdag voorafgaand aan commissie voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl)
 • Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).
  Wilt u inspreken?
  Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
 • wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.
 • wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk een kwartier voor de vergadering contact op met de griffie.
 • U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:07 - 00:24:29 - Alex van der Kleij
00:24:29 - 00:26:39 - Alex van der Kleij
00:26:39 - 00:27:20 - Aart Ruppert
00:27:20 - 00:27:30 - Alex van der Kleij
00:27:30 - 00:28:39 - Jeroen van der Veer
00:28:39 - 00:28:57 - Roy Drommel
00:28:57 - 00:30:08 - Roger Tonnaer
00:30:08 - 00:30:36 - Rob Brandhoff
00:30:36 - 00:32:48 - Alex van der Kleij

Op 8 december 2020 is het stedenbouwkundig plan Poort van Hoorn door de gemeenteraad vastgesteld. De volgende stap is het opstellen en in procedure brengen van ontwerpbestemmingsplannen voor de deelgebieden Stationsgebied en Pelmolenpad. Het bestemmingsplan Pelmolenpad maakt de ontwikkeling van een nieuwe stadse woonwijk in dit deelgebied mogelijk. Ten behoeve van de levendigheid worden ondergeschikt ook maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening mogelijk gemaakt. De parkeervoorzieningen voor bewoners worden gesitueerd aan de randen van het plangebied. In het plan is een ruimtereservering opgenomen voor een nieuwe noord-zuid ontsluiting.

In het bestemmingsplan is de gewenste ontwikkeling beschreven en is ingegaan op omgevingsaspecten. Het plan is getoetst aan rijks-, provinciaal-, regionaal- en lokaal beleid. Daarnaast zijn milieuonderzoeken uitgevoerd. Er zijn geen nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft dan ook geen m.e.r. (milieueffectrapportage)-procedure te worden doorlopen en een nadere analyse in een MER/m.e.r.-beoordeling is niet noodzakelijk.

Gelijktijdig met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan is een uitgebreid participatieproces gevolgd. Omwonenden en belanghebbenden zijn betrokken bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan. De participatie leidt tot een aantal aanpassingen in het stedenbouwkundig plan: behoud van groen speelveld (Kometenstraat), meer ruimte tussen bestaande bouw en nieuwbouw (De Weel en Kometenstraat), aanpassing hoogte rondom bestaande woningen (Pelmolenpad) en het verplaatsen van het hoogteaccent (van achter de Kometenstraat richting Pelmolenpad).

Gelet op het voorgaande stelt het college voor in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Pelmolenpad, genoemde aanpassingen vanuit de participatie in het ontwerpbestemmingsplan te verwerken en het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

Bijlagen

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraag de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:

 1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Pelmolenpad;
 2. de aanpassingen vanuit de participatie (behoud van groen speelveld/Kometenstraat, meer ruimte tussen bestaande bouw en nieuwbouw/De Weel en Kometenstraat, aanpassing hoogte rondom bestaande woningen/Pelmolenpad en het verplaatsen van het hoogteaccent van achter de Kometenstraat richting Pelmolenpad) in het ontwerpbestemmingsplan te verwerken;
 3. het ontwerpbestemmingsplan Pelmolenpad in procedure te brengen.

Toezeggingen

Onderwerp
Beantwoorden vragen commissie 28 september (Pelmolenpad)
Bij aanleg doorsteek Carbatius geen verrassingen
00:48:24 - 00:50:40 - Arnold Wegner
00:50:40 - 00:50:47 - Alex van der Kleij
00:50:47 - 00:53:38 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
00:53:38 - 00:53:50 - Alex van der Kleij
00:53:50 - 00:56:19 - Roger Tonnaer
00:56:19 - 00:56:23 - Alex van der Kleij
00:56:23 - 00:58:44 - Rob Brandhoff
00:58:44 - 00:58:48 - Alex van der Kleij
00:58:48 - 01:01:12 - Bianca Bos
01:01:12 - 01:01:16 - Alex van der Kleij
01:01:16 - 01:03:30 - Roy Drommel
01:03:30 - 01:05:47 - Arwin Rood
01:05:47 - 01:08:53 - Jeroen van der Veer
01:08:53 - 01:11:32 - René Assendelft
01:11:32 - 01:11:34 - Alex van der Kleij
01:11:34 - 01:13:15 - Roger Tonnaer
01:13:15 - 01:14:07 - Aart Ruppert
01:14:07 - 01:14:38 - Roy Drommel
01:14:38 - 01:14:49 - Aart Ruppert
01:14:49 - 01:15:13 - Roy Drommel
01:15:13 - 01:15:27 - Aart Ruppert
01:15:27 - 01:16:29 - Rob Brandhoff
01:16:29 - 01:17:31 - Arnold Wegner
01:17:31 - 01:19:32 - Arwin Rood
01:19:32 - 01:20:01 - Roy Drommel
01:20:01 - 01:21:19 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
01:21:19 - 01:21:48 - Roger Tonnaer
01:21:48 - 01:32:43 - Samir Bashara
01:32:43 - 01:32:54 - Alex van der Kleij
01:32:54 - 01:33:45 - Bianca Bos
01:33:45 - 01:35:20 - Samir Bashara
01:35:20 - 01:36:45 - Roy Drommel
01:36:45 - 01:38:31 - Roger Tonnaer
01:38:31 - 01:40:46 - Arnold Wegner
01:40:46 - 01:42:03 - Arwin Rood
01:42:03 - 01:42:06 - Alex van der Kleij
01:42:06 - 01:45:49 - Aart Ruppert
01:45:49 - 01:47:55 - Jeroen van der Veer
01:47:55 - 01:49:34 - Samir Bashara
01:49:34 - 01:50:48 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
01:50:48 - 01:51:51 - Samir Bashara
01:51:51 - 01:52:10 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
01:52:10 - 01:53:57 - Roger Tonnaer
01:53:57 - 01:54:35 - Samir Bashara
01:54:35 - 01:55:12 - Roger Tonnaer
01:55:12 - 01:55:45 - Samir Bashara
01:55:45 - 01:56:50 - Rob Brandhoff
01:56:50 - 01:57:08 - Alex van der Kleij
01:57:08 - 01:58:16 - Samir Bashara
01:58:16 - 01:59:25 - René Assendelft
01:59:25 - 02:00:26 - Samir Bashara
02:00:26 - 02:00:51 - Alex van der Kleij
02:00:51 - 02:08:04 - SCHORSING

Op 8 december 2020 is het stedenbouwkundig plan Poort van Hoorn door de gemeenteraad vastgesteld. De volgende stap is het opstellen en in procedure brengen van ontwerpbestemmingsplannen voor de deelgebieden Stationsgebied en Pelmolenpad. Het bestemmingsplan Stationsgebied biedt ruimte voor de realisering van woningen, verplaatsing van het busstation, een nieuwe traverse over het spoor, een ondergrondse parkeergarage, fietsenstallingen aan de noord- en zuidzijde van het station en diverse stedelijke voorzieningen. In het bestemmingsplan is de gewenste ontwikkeling beschreven en is ingegaan op omgevingsaspecten. Het plan is getoetst aan rijks-, provinciaal-, regionaal- en lokaal beleid. Daarnaast zijn milieuonderzoeken uitgevoerd. Er zijn geen nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft dan ook geen m.e.r.-procedure te worden doorlopen en een nadere analyse in een MER/m.e.r.-beoordeling is niet noodzakelijk.

Gelijktijdig met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan is een uitgebreid participatieproces gevolgd. Omwonenden en belanghebbenden zijn betrokken bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan. Dit heeft geresulteerd in de volgende aanpassingen: het verdwijnen van de toren op de hoek Keern-Van Dedemstraat (deze vierkante meters woonoppervlak zijn verdeeld over andere woongebouwen aan de noordkant van het station en over het Pelmolenpad). In plaats van de toren komt een woonblok met 4 woonlagen aan de straatkant en 6 aan de spoorzijde.

Gelet op het voorgaande stelt het college voor in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied genoemde aanpassingen vanuit de participatie in het ontwerpbestemmingsplan te verwerken en dit ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

Bijlagen

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraag de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied;
2. de aanpassingen vanuit de participatie (het verlagen van de toren op de hoek Keern-Van Dedemstraat en het verdelen van deze vierkante meters woonoppervlak over andere woongebouwen aan de noordkant van het station en over het Pelmolenpad) in het ontwerpbestemmingsplan te verwerken;
3. het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied in procedure te brengen.

Toezeggingen

Onderwerp
Beantwoorden vragen commissie 28 september (Stationsgebied)
Uitwerking bestemmingsplan Stationsgebied: Stationsplein en knelpunt Van Dedemstraat / Mealsonstraat
02:08:04 - 02:10:01 - Alex van der Kleij
02:10:01 - 02:18:21 - INSPREKER
02:18:21 - 02:18:45 - Roger Tonnaer
02:18:45 - 02:19:33 - INSPREKER
02:19:33 - 02:20:07 - Aart Ruppert
02:20:07 - 02:20:12 - INSPREKER
02:20:12 - 02:20:16 - Alex van der Kleij
02:20:38 - 02:23:24 - INSPREKER
02:23:24 - 02:25:55 - Roger Tonnaer
02:25:55 - 02:31:13 - Alex van der Kleij
02:31:13 - 02:32:05 - Rob Brandhoff
02:32:05 - 02:33:32 - Roger Tonnaer
02:33:32 - 02:35:02 - Jeroen van der Veer
02:35:02 - 02:36:30 - René Assendelft
02:36:30 - 02:37:38 - Jeroen van der Veer
02:37:38 - 02:38:13 - Bianca Bos
02:38:13 - 02:38:45 - Alex van der Kleij
02:38:45 - 02:41:27 - Roger Tonnaer
02:41:27 - 02:44:04 - Jan Kollen
02:44:04 - 02:46:27 - Arwin Rood
02:46:27 - 02:48:58 - Rob Brandhoff
02:48:58 - 02:51:27 - Bianca Bos
02:51:27 - 02:53:33 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
02:53:33 - 02:55:29 - Roy Drommel
02:55:29 - 02:57:45 - Menno Jas
02:57:45 - 03:00:48 - Jeroen van der Veer
03:00:48 - 03:03:27 - Aart Ruppert
03:03:27 - 03:05:12 - René Assendelft
03:05:12 - 03:06:08 - Alex van der Kleij
03:06:08 - 03:06:53 - Rob Brandhoff
03:06:53 - 03:07:22 - Roger Tonnaer
03:07:22 - 03:08:27 - Jeroen van der Veer
03:08:27 - 03:09:13 - Menno Jas
03:09:13 - 03:09:37 - Jeroen van der Veer
03:09:37 - 03:10:21 - Roger Tonnaer
03:10:21 - 03:24:15 - Samir Bashara
03:24:15 - 03:24:56 - René Assendelft
03:24:56 - 03:26:59 - Samir Bashara
03:26:59 - 03:27:07 - Alex van der Kleij
03:27:07 - 03:29:37 - Jeroen van der Veer
03:29:37 - 03:31:17 - Alex van der Kleij
03:31:17 - 03:33:00 - Menno Jas
03:33:00 - 03:35:02 - Jan Kollen
03:35:02 - 03:35:32 - Samir Bashara
03:35:32 - 03:38:21 - Roger Tonnaer
03:38:21 - 03:39:52 - Samir Bashara
03:39:52 - 03:41:44 - Rob Brandhoff
03:41:44 - 03:42:16 - Bianca Bos
03:42:16 - 03:43:37 - Samir Bashara
03:43:37 - 03:43:57 - Alex van der Kleij
03:43:57 - 03:49:20 - SCHORSING
03:49:20 - 03:49:45 - Alex van der Kleij