Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

donderdag 7 oktober 2021

20:00 - 22:45

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Niek Heijne
Toelichting

NB:
- Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 30 september 2021 voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl)
- Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).

Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
- wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.
- wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk een kwartier voor de vergadering contact op met de griffie.

U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

Naar aanleiding van maatschappelijke discussies over racisme en discriminatie en de demonstaties voor en tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen besloot het stadsbestuur van Hoorn om Stadsgesprekken te organiseren. In het tweede kwartaal van 2021 zijn deze Stadsgesprekken georganiseerd, in samenwerking met bureau TwynstraGudde. Tegelijkertijd heeft onderzoeksbureau l&O Research onderzoek gedaan onder de inwoners van gemeente Hoorn naar hun ervaringen met discriminatie, racisme en inclusiviteit. TwynstraGudde heeft op basis van de Stadsgesprekken een advies aan gemeente Hoorn uitgebracht om het inclusiebeleid eerst te actualiseren en te concretiseren (Q2/Q3 2022), daarna een apart gesprek te voeren en een besluit te nemen over het standbeeld van J.P. Coen (Q3/Q4 2022) en een vervolgens door te gaan met een tweede seizoen van de Stadsgesprekken over thema’s als inclusie en uitsluiting (Q4 2022).

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
Aansluitend debat: (max.) 45 minuten
Reactie college op debat: (max.) 10 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

Voorgesteld besluit

Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningsvormende bespreking zijn:
1. Hoe kijkt de commissie terug op het proces van de stadsgesprekken?
2. Kan de commissie zich vinden in de eindadviezen van TwijnstraGudde?
De adviezen:
a. Actualiseer en concretiseer eerst het inclusiebeleid en blijf hierop monitoren en bijsturen;
b. Voer dan een apart gesprek over het standbeeld van J.P. Coen en neem een besluit;
c. Geef daarna een vervolg (Seizoen 2) aan de Stadsgesprekken over inclusie en uitsluiting en bepaal de rol van de gemeente.

00:11:12 - 00:15:45 - INSPREKER
00:15:45 - 00:16:16 - Mitchel Sluis
00:16:16 - 00:17:30 - Stephan Lallhit
00:17:30 - 00:17:59 - Marieke Rijk
00:17:59 - 00:19:19 - Thomas de Groot
00:19:19 - 00:20:11 - Guido Breuker
00:20:11 - 00:21:48 - Menno Jas
00:21:48 - 00:22:12 - Niek Heijne
00:22:12 - 00:24:43 - Sabine Bruijne
00:24:43 - 00:28:53 - Menno Jas
00:28:53 - 00:31:06 - Kees Maas
00:31:06 - 00:33:03 - Mitchel Sluis
00:33:03 - 00:35:24 - Matthijs Koster
00:35:24 - 00:37:13 - Alex Smit
00:37:13 - 00:39:45 - Marieke Rijk
00:39:45 - 00:39:46 - Guido Breuker
00:43:03 - 00:45:03 - Thomas de Groot
00:45:03 - 00:47:03 - Stephan Lallhit
00:47:03 - 00:48:45 - John Halsema
00:48:45 - 00:49:01 - Niek Heijne
00:49:01 - 00:49:45 - Menno Jas
00:49:45 - 00:49:54 - Niek Heijne
00:49:54 - 00:50:45 - Thomas de Groot
00:50:45 - 00:52:16 - Kees Maas
00:52:16 - 00:53:59 - Guido Breuker
00:53:59 - 00:54:52 - Matthijs Koster
00:54:52 - 00:55:25 - Stephan Lallhit
00:55:25 - 00:57:28 - Menno Jas
00:57:28 - 00:58:20 - Stephan Lallhit
00:58:20 - 00:58:32 - Menno Jas
00:58:32 - 00:58:37 - Niek Heijne
00:58:37 - 00:59:17 - Menno Jas
00:59:17 - 00:59:48 - Marieke Rijk
00:59:48 - 01:01:33 - Guido Breuker
01:01:33 - 01:01:48 - Niek Heijne
01:01:48 - 01:02:59 - Mitchel Sluis
01:02:59 - 01:03:01 - Niek Heijne
01:03:01 - 01:03:52 - Guido Breuker
01:03:52 - 01:05:20 - Mitchel Sluis
01:05:20 - 01:05:23 - Niek Heijne
01:05:23 - 01:06:24 - Thomas de Groot
01:06:24 - 01:16:18 - Jan Nieuwenburg
01:16:18 - 01:16:33 - Marieke Rijk
01:16:33 - 01:17:01 - Jan Nieuwenburg
01:17:01 - 01:17:41 - Guido Breuker
01:17:41 - 01:18:38 - Jan Nieuwenburg
01:18:38 - 01:19:14 - Guido Breuker
01:19:14 - 01:19:42 - Jan Nieuwenburg
01:19:42 - 01:20:24 - Mitchel Sluis
01:20:24 - 01:20:52 - Jan Nieuwenburg
01:20:52 - 01:22:06 - Stephan Lallhit
01:22:06 - 01:22:37 - Thomas de Groot
01:22:37 - 01:23:57 - Jan Nieuwenburg
01:23:57 - 01:24:31 - Niek Heijne
01:24:31 - 01:40:08 - SCHORSING
01:40:08 - 01:43:14 - Niek Heijne

Op 4 februari 2023 loopt het contract van de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) af. In 2022 zullen de achttien gemeenten in Noord-Holland Noord een inkooptraject starten voor JeugdzorgPlus in de periode vanaf 4 februari 2023. Om de kaders mee te geven voor het inkooptraject in 2022 is het bijgevoegde visiedocument opgesteld.
Het raadsvoorstel om het visiedocument vast te stellen is een regionaal voorstel dat voorbereid en afgestemd is door de achttien gemeenten van Noord-Holland Noord. Er is op 30 juni 2021 een regionale raadsledenbijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst is de visie toegelicht

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
Aansluitend debat: (max) 20 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt: de ’Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023 en verder” vast te stellen, waarvan de speerpunten zijn:
1. het voorkomen van gesloten plaatsingen;
2. het gecontroleerd afbouwen van gesloten plaatsingen;
3. het bevorderen van de uitstroom in de geslotenheid.

01:43:14 - 01:46:03 - Arnica Gortzak
01:46:03 - 01:47:51 - Marion van der Bijl
01:47:51 - 01:49:41 - Alex Smit
01:49:41 - 01:49:57 - Matthijs Koster
01:49:57 - 01:52:18 - Kees Maas
01:52:18 - 01:53:05 - Arwin Rood
01:53:05 - 01:54:53 - Bianca Bos
01:54:53 - 01:56:28 - John Halsema
01:56:28 - 01:56:43 - Menno Jas
01:56:43 - 01:59:03 - Conny Ligthert
01:59:03 - 01:59:15 - Niek Heijne
01:59:15 - 02:00:21 - Arnica Gortzak
02:00:21 - 02:01:06 - Marion van der Bijl
02:01:06 - 02:01:36 - Alex Smit
02:01:36 - 02:14:17 - Marjon van der Ven
02:14:17 - 02:14:52 - Arnica Gortzak
02:14:52 - 02:18:10 - Marjon van der Ven
02:18:10 - 02:18:23 - Conny Ligthert
02:18:23 - 02:19:35 - Marjon van der Ven
02:19:35 - 02:20:23 - Kees Maas
02:20:23 - 02:22:12 - Marjon van der Ven
02:22:12 - 02:22:43 - Niek Heijne

Voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 26 oktober 2021.
Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

Er is een verzoek ingediend om bouwvlakken toe te voegen op het perceel Koewijzend 7 en op het perceel achter Koewijzend 3 waardoor er in totaal twee woningen gerealiseerd kunnen worden. Dit verzoek komt voort uit de intentieovereenkomst die bij de grondverwerving voor de ontwikkeling van Bangert oosterpolder (fase 4a) tussen gemeente en grondeigenaar is gesloten. Omdat de nieuwe functies in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan (met bijbehorende onderzoeken) opgesteld.

De gemeentelijke inspraakverordening schrijft voor dat bij gemeentelijk beleid inspraak moet worden verleend. Bij ruimtelijke plannen is het gebruikelijk dit te doen door terinzagelegging van een voorontwerpbestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft de omgeving betrokken bij de voorgenomen ontwikkeling. Dit is in lijn met de ambities van bestuurlijke vernieuwing over participatie en loopt vooruit op de Omgevingswet. Er zijn geen negatieve reacties uit het participatieproces naar voren gekomen. Het college stelt daarom voor een aanpassing te doen op de bestaande procedure zoals vermeld in de inspraakverordening gemeente Hoorn 2005 en daarmee het  voorontwerpbestemmingsplan te vervangen door het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is stedenbouwkundig aanvaardbaar en past binnen de beleidskader van het Rijk, provincie en gemeente. Het college stelt dan ook voor het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. een aanpassing te doen op de bestaande procedure zoals vermeld in de inspraakverordening gemeente Hoorn 2005 en daarmee het voorontwerpbestemmingsplan te vervangen door het ontwerpbestemmingsplan.
2. Het ontwerpbestemmingsplan Koewijzend 7 en perceel achter Koewijzend 3 in procedure te brengen.

In 1998 heeft het stadscentrum van Hoorn de aanduiding rijksbeschermd stadsgezicht gekregen. Dit is tot nu toe nog niet opgenomen in het bestemmingsplan Hoornse Hop dat uit datzelfde jaar komt. Via deze partiële herziening wordt dit technisch gerepareerd. Er wordt in het bestemmingsplan een gebiedsaanduiding ‘Waarde- Beschermd stadsgezicht’ toegevoegd aan het gedeelte van het Hoornse Hop dat is aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. Het gaat om het planologisch juridisch goed regelen van een feitelijke, bestaande situatie. Het bestemmingsplan is dan ook conserverend van aard. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het plan.

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. het bestemmingsplan 'Partiële herziening Hoornse Hop’(NL.IMR0.0405.BPHoornseHopPH-on01) ongewijzigd vast te stellen waarbij de gebiedsaanduiding ‘Waarde- Beschermd Stadsgezicht’ wordt toegevoegd aan het gebied;
2. geen exploitatieplan vast te stellen

De verordening stimuleringsregeling Wonen boven en in winkels is in februari 2019 door de raad vastgesteld. De raad heeft eind 2020 een jaarlijks budget van 75.000 euro voor vijfjaar beschikbaar gesteld. Met deze stimuleringsregeling kan door eigenaren van winkelpanden een bijdrage in het realiseren van woningen boven of in winkels aangevraagd worden. Woningen boven winkels realiseren kan in de hele binnenstad. In het kernwinkelgebied is het niet mogelijk om een woning in een winkel te realiseren. Vanaf 1 januari 2021 zijn aanvragen ingediend voor de stimuleringsregeling. Er zijn meer aanvragen dan het beschikbare budget ingediend. De raad heeft eenmalig voor 2021 een extra budget
voor de stimuleringsregeling beschikbaar gesteld; in 2021 is dus 150.000 euro beschikbaar voor de stimuleringsregeling. De gemeenteraad wilde bij het vaststellen van het budget eind 2020 de verordening al aanpassen. Toen is door de wethouder de toezegging gedaan dat er in de tweede helft van 2021 een voorstel naar de raad zou komen voor het aanpassen van de verordening. Het gaat daarbij om een maximum aantal woningen per aanvraag, de verplichting van een omgevingsvergunning en een aanpassing van de procedure van aanvragen en toekennen. Deze aangepaste verordening wordt aan de raad voorgelegd.

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt: de verordening stimuleringsregeling wonen boven en in winkels 2021 vast te stellen.